Švietimo ir mokslo terminų automatinis identifikavimas (ŠIMTAI 2) (nr. LIT-2-44)

Projektas yra mokslo taikomojo pobūdžio ir daugialypės paskirties, skirtas spręsti šias problemas: kaip automatiškai atpažinti ir išgauti terminus iš specialiojo tekstyno, kokiais metodais remiantis galima apibrėžti terminus naudojant tekstyno duomenis. Projekte siekiama sukurti tokius įrankius ir tokią metodologiją, kurie leistų automatizuoti terminų atpažinimo ir apibrėžimo procesą, taip pat atskleistų realią tų terminų vartoseną švietimo bei mokslo tekstuose ir leistų tuo pagrindu sudaryti švietimo ir mokslo terminų žodyną. Tai sudarytų prielaidas greičiau integruoti lietuviškąją terminiją į tarptautines duomenų bazes, palengvintų dalykinę komunikaciją šalies viduje ir užsienyje.

Projekto tikslai: 1) sukurti ir išbandyti automatinio terminų atpažinimo lietuvių kalbos tekstyne metodologiją kaip naują terminijos tvarkybos instrumentą, 2) sukurti specialųjį švietimo ir mokslo politikos tekstyną, kuris sudarytų bazę šių sričių terminijos norminimui, 3) specialiojo tekstyno pagrindu parengti aiškinamąjį švietimo ir mokslo terminų žodyną lietuvių kalba.