Paieška Įvadas Žodyno sandara Transkripcija Garsų ypatybės Tarties normos Kirčio žymėjimas Sutrumpinimai Literatūra

Lietuvių bendrinės kalbos kirtis ir jo žymėjimas

Vieno skiemens išryškinimas tariant žodį vadinamas žodžio kirčiu. Išryškintas skiemuo yra kirčiuotas, kiti skiemenys – nekirčiuoti, pavyzdžiui, žodžiuose nãmas, kálnas, mškas pirmieji skiemenys yra kirčiuoti, paskutiniai skiemenys – nekirčiuoti. Lietuvių bendrinėje kalboje žodis paprastai turi vieną kirčiuotą skiemenį. Kirčiuotas skiemuo žymimas trejopai: kairiniu („`“), dešininiu („´“) ar riestiniu („˜“) kirčio ženklu. Kirčio ženklas rašomas virš skiemens centro, kurį gali sudaryti vienas balsis ar dvigarsis.

Kiekybės požiūriu kirčiuotas skiemuo gali būti:

Trumpajame skiemenyje žymimas tik kirtis (virš balsio rašomas kairinis kirčio ženklas), o ilgajame – kirtis ir priegaidė. Priegaidė – ilgojo kirčiuoto skiemens tarimo moduliacija. Pagal šį požymį kirčiuoti skiemenys yra dvejopi:

Jeigu ilgąjį kirčiuotą skiemenį sudaro balsis, kirčio ženklas rašomas virš jo, jeigu dvigarsis, tvirtapradės priegaidės ženklas rašomas virš pirmojo dvigarsio dėmens (balsio), tvirtagalės – virš antrojo (priebalsio ar balsio). Tvirtapradė priegaidė žymima dešininiu arba kairiniu kirčio žen-klu.

Dešininiu ženklu žymimi tvirtapradžiai skiemenys, kurių centrą sudaro ilgieji balsiai, dvigarsiai su pirmuoju dėmeniu a, e (ai, au, ei, al, am, an, ar, el, em, en, er), pvz.: šokja, j-ra, brsti, ksnis, penas, úostas, láimė, léisti, kálnas, sámtis, ántis, kártis, kélmas, témsta, sénti, vér-da. Šių dvigarsių pirmieji dėmenys visada pailgėja (transkripcijoje pailgėjimas žymimas tašku apačioje greta pailgėjusio dėmens), pvz.: láukia – [lá.ukʼe], kánda – [ká.nda].

Kairiniu kirčio ženklu žymimi tie tvirtapradžiai skiemenys, kurių centrą sudaro ui, tarptau-tinių žodžių eu, oi, ou, mišrieji dvigarsiai su pirmaisiais dėmenimis i, u (il, im, in, ir, ul, um, un, ur) ir tarptautiniuose žodžiuose vartojami mišrieji dvigarsiai su o, e (ol, om, on, or, el, em, en, er), jų pirmasis dėmuo bendrinėje kalboje turi būti tariamas trumpas, pvz.: zùiti, klòunas, sinusòi-dė, tltas, kmti, tnti, sprti, sùltys, kùmštis, skùndė, kùrti, kòlba, kòmpasas, kònsu-las, spòrtas. Bendrinės kalbos normos reikalauja nepailginti tvirtapradžio šių dvigarsių dėmens. Transkribuojant šių dvigarsių priegaidė žymima dešininiu kirčio ženklo, pvz.: plkas – [pʼlkas], pùlti – [púlʼtʼi].

Tvirtagaliai skiemenys visada žymimi riestiniu ženklu virš vienbalsio ar dvigarsio antrojo dėmens, pvz.: sõdas, knỹgą, gržą, ksti, sniẽgas, liniuõtė, lakas, laũkas, rekia, žvagas, kaštis, skrañdis, vagas, veka, leñtą, señka, skreñda. Tvirtagalių dvigarsių antrieji dėmenys pailgėja ir tas požymis fiksuojamas transkribuojant, pvz.: laũkas – [laũ.kas], rañda – [rañ.da], šikas – [šʼi.kas].

Plačiau apie lietuvių kalbos kirčiavimo sistemą žr. Mikulėnienė, Pakerys, Stundžia 2008; Stundžia 2009. Internete lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo galima mokytis: Kazlauskienė, 2012 (prieiga: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2012~ISBN_978-9955-12-799-4).

Rišlioje kalboje kai kurie žodžiai netenka kirčio. Tai priklauso nuo daugelio dalykų: tempo, kalbos dalių, skiemenų skaičiaus ir kt. Rengiant žodyną šlijimo paisyta tik kirčiuojant morfologines samplaikas, pvz.: bet kuriuõs, kai ku.

Lietuvių bendrinėje kalboje yra nemažai kirčiavimo variantų, jie yra lygiaverčiai ir taisyklingi, pvz.: ãvalynė ir avalỹnė; sąveikáuti, sąveikáuja, sąveikãvo; są́veikauti, są́veikauja, są́veikavo; patogia, patõgiai; ik, ki. Žodyne yra pateikiami abu variantai.

Bendrinėje lietuvių kalboje žodžiai paprastai turi vieną kirtį. Tačiau labai ilgi dūriniai (ypač tarptautiniai) gali būti ištariami su šalutiniu kirčiu, pvz.: ˌketuriasdẽšimt. Kai kurių žodžių šalutinis kirtis pažymėtas ir šiame žodyne (simboliu „ ˌ “ žymimas šalutinis kirtis).