Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYME  
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO  
 BUVO PASAULYJE IR IKI ĮSTATYMO  
 BŪTI JŲ VALDYMO ORGANŲ NARIAIS JEIGU ĮSTATYMAI NENUMATO KITAIP  
 CIVILINIŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ JEIGU JOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
 DARBDAVIO INICIATYVA ŠIO ĮSTATYMO NUMATYTAIS ATVEJAIS  
 DARBO SUTARTIES ĮSTATYMO  
 DARBO ĮSTATYMUS  
 DARBO ĮSTATYMŲ KODEKSO  
 DARBO ĮSTATYMŲ  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS  
 DESOVIETIZACIJOS ĮSTATYMO  
 DIEVO ĮSTATYMUI  
 DIEVŲ ĮSTATYMĄ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINIO LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO TYRIMO CENTRO ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL YPATINGOS REIKŠMĖS ARCHYVŲ IŠSAUGOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ŠIO AR KITŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ATSISKAITYMŲ SU BIUDŽETU  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BRANGŲ TURTĄ ĮSIGIJUSIŲ ARBA ĮSIGYJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TURTO  
 DĖL ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 DĖL ŠIO ĮSTATYMO projekto; ... straipsnio; įgyvendinimo; įsigaliojimo; pataisų; priėmimo 
 EINAMŲJŲ METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO LAIKINOJO ĮSTATYMO  
 GALIOJA TIEK KIEK JIE NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI IR ŠIAM ĮSTATYMUI  
 GALIOJANTIEMS ĮSTATYMAMS  
 GALIOJANTYS ĮSTATYMAI  
 GALIOJANČIAIS ĮSTATYMAIS  
 GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS  
 GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ  
 GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS IR JŲ TAIKYMĄ  
 GARBĘ IR ORUMĄ GINA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 GRĄŽINTĄ ĮSTATYMĄ  
 GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 I SKYRIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 IKI ŠIO ĮSTATYMO PRIĖMIMO  
 IKI ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO DIENOS  
 IKI ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 INFORMACIJOS APIE GALIMĄ NETEISĖTU BŪDU ĮGYTO TURTO LEGALIZAVIMĄ AR ĮSTATYMŲ DRAUDŽIAMOS VEIKLOS FINANSINĮ APTARNAVIMĄ  
 IR KITUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTUS MOKESČIUS  
 IŠSKYRUS ŠIO ĮSTATYMO ... straipsnyje nustatytus atvejus 
nustatyti JAS PAGAL ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATAS  
 JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 JEIGU ŠIS ĮSTATYMAS NENUSTATO KITAIP  
 JO SUTUOKTINIUI IR VAIKAMS JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ YRA LIETUVOS PILIEČIAI  
 JUMS LIUDIJANT PRISIEKIU BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI PRISIEKIU GERBTI IR VYKDYTI JOS ĮSTATYMUS  
 JURIDINIAI ASMENYS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ĮSIGIJĘ ... 
 JURIDINIS AR FIZINIS ASMUO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ... 
 JURIDINIS ASMUO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ... 
 JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMĄ  
 KAI KURIUOS ĮSTATYMUS  
pagal Lietuvos respublikos ĮSTATYMĄ DĖL darbuotojų pirmenybės įsigyti privatizuojamų įmonių akcijų 
 KARDOMOJO KALINIMO ĮSTATYMO  
 KAS UŽ ŠĮ ĮSTATYMĄ  
 KITAI SUSITARIANČIAJAI ŠALIAI PAGAL SAVO ĮSTATYMUS  
 KITI ĮSTATYMAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS  
 KITUOSE ĮSTATYMUOSE  
 KITŲ METŲ BIUDŽETO ĮSTATYMO  
 KITŲ ĮSTATYMŲ  
 KOKIOS GARANTIJOS KAD KONSTITUCINIO ĮSTATYMO "saugikliai" veiks 
 KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYME  
 KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMO  
 KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 KONSTITUCIJOJE IR ĮSTATYMUOSE YRA TIKSLIAI NUSTATYTI ... 
 KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ  
 KONSTITUCIJĄ IR ĮSTATYMUS  
 KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO  
 KONSTITUCINIO ĮSTATYMO  
 KONSTITUCINIŲ ĮSTATYMŲ  
 KONSTITUCINĮ ĮSTATYMĄ  
 KREIPIASI Į SEIMĄ DĖL ŠIO ĮSTATYMO PAKEITIMO  
pritarta ĮSTATYMO PROJEKTUI PO PIRMOJO SVARSTYMO  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMAS  
 LAIKINAJAM PAGRINDINIAM ĮSTATYMUI  
 LAIKINAJAME PAGRINDINIAME ĮSTATYME  
 LAIKINAJAME ĮSTATYME  
 LAIKINASIS PAGRINDINIS ĮSTATYMAS  
 LAIKINASIS ĮSTATYMAS  
 LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LAIKINUOJU PAGRINDINIU ĮSTATYMU  
 LAIKINUOJU ĮSTATYMU  
 LAIKINĄJĮ PAGRINDINĮ ĮSTATYMĄ  
 LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS BEI ĮSTATYMŲ  
 LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ PAGRINDŲ ĮSTATYMO IR LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO  
 LEIDŽIANT ĮSTATYMUS AR PRIIMANT SPRENDIMUS  
 LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL DARBUOTOJŲ PIRMENYBĖS ĮSIGYTI PRIVATIZUOJAMŲ ĮMONIŲ AKCIJŲ  
 LIEKA BALSUOTI UŽ VISĄ ĮSTATYMĄ  
 LIETUVA PAGAL SAVO ĮSTATYMUS IR TARPTAUTINĘ TEISĘ GALI NAUDOTIS TEISĖMIS Į JŪROS DUGNĄ  
 LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ATOSTOGŲ ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO IR ŠIŲ NUOSTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PAGAL PILIETYBĖS ĮSTATYMĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYME ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS ŠEIMAI valstybinių pašalpų įstatyme 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS KITAIS NORMINIAIS AKTAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS BEI KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO pagrindinio įstatymo ... straipsnio pakeitimo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO NR ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LR ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATOS AR KITAS SPRENDIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ AR KITO SPRENDIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS aktus 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA PRIVALOMAS REGISTRUOTI TURTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUMATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUOSTATOS GALI BŪTI PRIIMAMOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA BUS TAIKOMOS BAUDOS IR DELSPINIGIAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ SAUGOS DARBE ĮSTATYME  
 LIETUVOS ĮSTATYMAMS  
 LIETUVOS ĮSTATYMŲ  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS  
 LITO PATIKIMUMO ĮSTATYMAS  
 LITO PATIKIMUMO ĮSTATYMĄ  
 LR ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI BEI LR ĮSTATYMO DĖL LR ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 MATERIALINĖS IR MORALINĖS ŽALOS ATLYGINIMAS TAIP PAT ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTO DYDŽIO KOMPENSACIJOS  
 METODINĘ MEDŽIAGĄ APIE ĮSTATYMŲ TAIKYMO PRAKTIKĄ  
... STRAIPSNIU PAPILDYTI ĮSTATYMĄ  
 MINĖTO ĮSTATYMO  
 MOKESČIO ADMINISTRATORIAUS PASKIRTŲ BAUDŲ UŽ MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMUS  
 MOKESČIO MOKĖTOJAS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 MOKESČIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 MOKESČIŲ ĮSTATYMUOSE  
 MOKESČIŲ ĮSTATYMUS  
 MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMUS  
 MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ  
 MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTAIGŲ KURIOSE MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO PRIĖMIMO  
 MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMĄ  
 MOKĖJIMŲ PERTEKLIUS APMOKESTINAMAS PAGAL KIEKVIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES ĮSTATYMUS  
 MORALINIO ĮSTATYMO  
 MUITINĖS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMAI  
 MUITINĖS ĮSTATYMŲ  
 NACIONALINIAI ĮSTATYMAI AR KITI NORMINIAI AKTAI  
 NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPČIŲ IR JŲ APSAUGOS ĮSTATYMO PROJEKTUI  
 NACIONALINIUOSE ĮSTATYMUOSE AR KITUOSE NORMINIUOSE AKTUOSE  
 NAUJAJAME ĮSTATYME  
 NAUJAS ĮSTATYMAS  
 NAUJASIS ĮSTATYMAS  
 NAUJI ĮSTATYMAI IR NUTARIMAI  
 NAUJOJO ĮSTATYMO  
 NAUJŲ ĮSTATYMŲ  
 NEAPMUITINAMŲ PARDUOTUVIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS TVARKĄ REGLAMENTUOJA ĮSTATYMAS  
 NEATITINKA ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ  
 NEGALI BŪTI DIDESNIS NEGU LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYME NUSTATYTAS ... 
 NEGALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA ... 
 NEGALI BŪTI RIBOJAMA KITAIP KAIP TIK ĮSTATYMU  
 NEGALI TRUKDYTI ĮSTATYMUOSE AR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUMATYTAIS bei pažintiniais tikslais lankyti saugomų kraštovaizdžio kompleksų bei objektų 
 NEGALIOJA JOKS ĮSTATYMAS AR KITAS AKTAS PRIEŠINGAS KONSTITUCIJAI  
 NEKILNOJAMŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO  
 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS  
 NEPAŽEIDĖ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO  
 NEPAŽEIDĖ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI ŠIAM AR KITIEMS ĮSTATYMAMS  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 NEPRIEŠTARAUJANČIĄ ĮSTATYMAMS IR ŠIEMS NUOSTATAMS  
 NORINT ĮSITIKINTI AR LAIKOMASI ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 NUMATYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMUOSE  
 NUOSAVYBĖ GALI BŪTI PAIMAMA TIK ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA VISUOMENĖS POREIKIAMS IR TEISINGAI ATLYGINAMA  
 NUOSAVYBĖS TEISE LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS GALI PRIKLAUSYTI ... 
 NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 NUSTATO ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 NUSTATOMAS PAGAL ĮSTATYMUS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE TURTAS BUVO TUO MOMENTU kai įvyko veiksmas arba kitokia aplinkybė 
 NUSTATYTUS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 ORDINŲ MEDALIŲ IR KITŲ PASIŽYMĖJIMO ŽENKLŲ ĮSTATYMO  
 ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO UŽKARDYMO ĮSTATYMAS  
 ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO UŽKARDYMO ĮSTATYMĄ  
 PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO ĮSTATYMAS  
 PADARYTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PRIĖMIMO PERTRAUKA  
 PAGAL ABIEJŲ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ ĮSTATYMUS  
 PAGAL DABAR GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS  
 PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ IR ĮSTATYMUS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINĄJĮ ĮSTATYMĄ DĖL PRIVATAUS KAPITALO KAUPIMO VALSTYBINĖSE ĮMONĖSE  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS yra Lietuvos Respublikos piliečiai 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ VYKDYMĄ ATSAKO MUITINĖ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ BRANGIAM TURTUI ĮSIGYTI  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS ĮSTATYMUS  
 PAGAL MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO III SKYRIŲ  
 PAGAL NAUJĄJĮ ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES ĮSTATYMUS  
 PAGAL ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 PAGAL ĮSTATYMUS negali; savivaldybės įpareigojamos 
 PAGAL ĮSTATYMĄ neturi teisės 
 PAGAL ĮSTATYMĄ  
 PAGAL ŠIO ĮSTATYMO ... straipsnį 
 PAGAL ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMUS  
 PAGAL ŠĮ IR KITUS ĮSTATYMUS BEI TEISĖS AKTUS  
 PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ NESUKELIA TEISINIŲ PASEKMIŲ  
 PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ  
 PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 PAGRINDINIU ĮSTATYMU  
 PAKARTOTO ĮSTATYMO  
 PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS  
 PAPILDYTI ŽODŽIAIS UŽSIIMTI TRANSPORTO ŪKINE VEIKLA JEIGU TO REIKALAUJA ĮSTATYMAI  
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ... 
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ NUTARTA PRADĖTI PROJEKTŲ SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PAVELDĖTI PAGAL ĮSTATYMUS  
 PAVELDĖTI PAGAL ĮSTATYMĄ  
 PAŽEIDĘ ŠĮ ĮSTATYMĄ ATSAKO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 PAŽEIDĖ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMĄ  
 PAŽEIDĖ ĮSTATYMĄ  
 PAŽEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS ĮSTATYMUS  
 PAŽEIDŽIANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 PAŽEIDŽIANT ĮSTATYMUS  
 PAŽEISTI ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ AR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI  
 PENSIJŲ ĮSTATYMAS  
 PENSIJŲ ĮSTATYMO  
 PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PERDUOTI SAVIVALDYBĖMS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 AGRARINĖS REFORMOS ĮSTATYMŲ  
 PILIETYBĖS ĮSTATYMO  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISAS  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISOS  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISŲ  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMĄ  
 PIRMUOSIUS DVEJUS METUS SKAIČIUOJANT NUO ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 PO SVARSTYMO PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 PO ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS  
 AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYME  
 AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO  
 AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMU  
 AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMĄ  
 AKCINĖS BENDROVĖS AURABANKAS REORGANIZAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTO SVARSTYMO PERTRAUKA  
 PRADĖTI ĮSTATYMO PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PREVENCINIO SULAIKYMO ĮSTATYMAS  
 PRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
 PRIGIMTINIO ĮSTATYMO  
 PRIIMANT LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PRIIMTAME LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYME  
 PRIIMTAME ĮSTATYME  
 PRIIMTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL ALYTAUS MIESTO IR ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ ADMINISTRACINIŲ RIBŲ PAKEITIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO  
 PRIIMTAS ĮSTATYMAS  
 PRIIMTI ĮSTATYMAI  
 PRIIMTO ĮSTATYMO  
 PRIIMTU ĮSTATYMU  
 PRIIMTUOSE ĮSTATYMUOSE  
 PRIIMTUS ĮSTATYMUS  
 PRIIMTĄ ĮSTATYMĄ  
 PRIIMTŲ ĮSTATYMŲ  
 PRISTATYTI ĮSTATYMO PROJEKTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NENAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO  
 PRIVALO LAIKYTIS ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMŲ  
 PRIVATIZUOTI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PRIĖMUS ĮSTATYMĄ  
 PRIĖMUS ŠĮ ĮSTATYMĄ  
 PRIŽIŪRI KAIP VYKDOMAS ŠIS ĮSTATYMAS  
 PROCEDŪRŲ SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMU  
 ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMAS  
 ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO  
 ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMĄ  
 REFERENDUMUI TEIKIAMAS ĮSTATYMO NUOSTATŲ PROJEKTAS  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS ASMENYS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMĄ TURI ŠIAS TEISES ... 
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 REGLAMENTUOJANTYS ĮSTATYMAI  
 REGLAMENTUOJANČIUS ĮSTATYMUS  
 REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTUS  
 REGULIUOJANTYS ĮSTATYMAI  
 RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS NR ... 
 RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 REMDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 REMIANTIS ŠIUO IR KITAIS ĮSTATYMAIS NORMINIAIS AKTAIS  
 REMIANTIS ŠIUO ĮSTATYMU  
 RENGIAMŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ  
 RENGINIUOSE SUSIJUSIUOSE SU VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMU  
 RENGTI ĮSTATYMŲ PROJEKTUS BEI PASIŪLYMUS DĖL VALSTYBĖS KONTROLĖS SISTEMOS TOBULINIMO  
 RINKIMŲ ĮSTATYMAS  
 RINKIMŲ ĮSTATYMO  
 RINKIMŲ ĮSTATYMĄ  
 AMNESTIJOS ĮSTATYMĄ  
 SAVIVALDYBIŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 SAVIVALDYBĖS PAGAL KONSTITUCIJOS BEI ĮSTATYMŲ APIBRĖŽTĄ KOMPETENCIJĄ  
 SEIMAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ARCHYVŲ ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 SEIMO PRIIMTĄ ĮSTATYMĄ  
 SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMAS  
 SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYME  
 SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO  
 SENOJO ĮSTATYMO  
 SKELBIU ŠĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTĄ ĮSTATYMĄ  
 SKIRTOS BAUDOS UŽ MOKESČIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS  
 STEBI KAIP LAIKOMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS NR ... 
 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS  
 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ  
 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS NR ... 
 SUSILAIKIUSIŲ NĖRA ĮSTATYMAS PRIIMTAS VIENBALSIAI  
 SVEIKATINIMO VEIKLOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMAS  
 SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO  
 SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMUI  
 SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMĄ  
 TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMĄ  
 TAIKOMI ĮSTATYMAI TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIEČIAIS SUTUOKTINIAI BUVO  
 TAIKOMOS ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATOS  
 TEISES NUMATYTAS DARBO ĮSTATYMUOSE  
 TEISINGUMO MINISTERIJOS ĮSTATYMŲ  
 TEISINIŲ SANTYKIŲ SRITYJE PAGAL VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMĄ  
 APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMAI  
 APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMAS  
 APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMUS  
 APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMŲ  
 APMOKESTINAMAS PAGAL KIEKVIENOS SUSITARIANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮSTATYMUS  
 TOKIOMS PREKĖMS SUTINKAMAI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 TRAUKIAMI ATSAKOMYBĖN ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 TURIZMO KLAUSIMAIS RENGIA PASIŪLYMUS DĖL ŠIŲ ĮSTATYMŲ IR NUTARIMŲ  
 UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUMATYTUS PAŽEIDIMUS  
 UŽ ĮSTATYMO RIBŲ  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮSTATYMUS IR TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMAS  
 UŽSIIMTI TEISININKO PRAKTIKA JEI KO KITA NENUSTATO ĮSTATYMAI  
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS KARIUOMENĖS PADALINIŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE  
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU NR I  
 VADOVAUDAMASI SAVO VALSTYBĖS ĮSTATYMAIS  
 VADOVAUDAMASI SAVO ĮSTATYMAIS  
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 1 straipsnio pirmąja dalimi 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU DĖL MIESTŲ HERBŲ TVIRTINIMO IR ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS IŠVADĄ TVIRTINU ... 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU DĖL MIESTŲ HERBŲ TVIRTINIMO IR ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS IŠVADĄ  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 VADOVAUJANTIS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMU  
 VADOVAUJASI SAVO VALSTYBĖS ĮSTATYMAIS  
 VALSTIEČIO ŪKIO ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYME  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMUI  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMAS  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYME  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PATAISAS  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO STRAIPSNIUOSE  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMU  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMUI  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMAS  
 VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMO  
 VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYME  
 VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS  
 VALSTYBĖS ĮSTATYMŲ IR POĮSTATYMINIŲ AKTŲ  
 VEIKIANČIUS ĮSTATYMUS  
 VEIKIANČIŲ BANKŲ STATUTŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR VEIKLOS PERTVARKYMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS ĮSTATYMO PATAISOS  
 VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYME  
 VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMĄ  
 VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO  
 VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMĄ  
 VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ PERTVARKYMO  
 ASMENYS PAŽEIDĘ ŠIAS TAISYKLES ATSAKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ASMUO ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTATYMĄ  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMAS  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMĄ  
 VYKDYDAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO ... straipsniu 
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ ARBA JOS ATSISAKYMĄ NAGRINĖTI SKUNDUS DĖL SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO PATAISOMS  
 YPATUMUS NUSTATO ĮSTATYMAI IR KITI NORMINIAI AKTAI REGULIUOJANTYS ... 
 ATITINKA ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMUS  
 ĮGYVENDINA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMUS  
 ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO  
 ĮMONIŲ REJESTRO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 ATITINKAMUS ĮSTATYMUS  
 ATITINKAMŲ ĮSTATYMŲ  
 ĮSIGALIOJUS ŠIAM ĮSTATYMUI  
 ĮSISENĖJUSIŲ SKOLŲ BIUDŽETUI ĮSTATYME NUMATYTUS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ BEI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIUS IR BENDRĄJĮ AKCIZĄ ĮVYKDĖ  
 ĮSTATYMAI BEI KITI TEISĖS AKTAI KURIE NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ĮSTATYMAI DRAUDŽIA  
 ĮSTATYMAI GALI NUSTATYTI IR KITAS ŠIŲ ASMENŲ TEISES  
 ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 ĮSTATYMAI IR NUTARIMAI  
 ĮSTATYMAI KITI TEISINIAI AKTAI AR JŲ DALYS  
 ĮSTATYMAI LEIDŽIA ... 
 ĮSTATYMAI NENUMATO ... 
 ĮSTATYMAI NUMATO ... 
 ĮSTATYMAIS IR KITAIS NORMINIAIS AKTAIS  
 ĮSTATYMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS  
 ĮSTATYMAIS KITAIS TEISĖS AKTAIS IR MUITINĖS DEPARTAMENTO NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 ĮSTATYMAS BUVO PRIIMTAS  
 ĮSTATYMAS DRAUDŽIA ... 
 ĮSTATYMAS DĖL Lietuvos Respublikos įstatymo piliečių nuosavybės teisių; Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo; piliečių nuosavybės teisių; Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 
 ĮSTATYMAS LEIDŽIA ... 
 ĮSTATYMAS NENUMATO ... 
 ĮSTATYMAS NR I  
 ĮSTATYMAS NUMATO ... 
 ĮSTATYMAS NUMATO KAD ... 
 ĮSTATYMAS NUSTATO ... 
 ĮSTATYMAS PATEIKTAS SEIMUI  
 ĮSTATYMAS PRIIMTAS  
 ĮSTATYMAS ĮPAREIGOJA ... 
 ĮSTATYME NUMATYTA ... 
 ĮSTATYME NUMATYTA KAD ... 
 ĮSTATYME NUMATYTAS funkcijas; nuostatas 
 ĮSTATYMO AR KITO TEISĖS AKTO  
 ĮSTATYMO DĖL brangų turtą įsigijusių ... 
 ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 ĮSTATYMO DĖL GYVENTOJŲ INDĖLIŲ BANKRUTUOJANČIUOSE BANKUOSE DALINIO KOMPENSAVIMO  
 ĮSTATYMO DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ  
 ĮSTATYMO GALIĄ  
 ĮSTATYMO IR NUTARIMO  
 ĮSTATYMO NORMOS  
 ĮSTATYMO NORMŲ TAIKYMO  
 ĮSTATYMO NR I  
 ĮSTATYMO NUMATYTA galimybe 
 ĮSTATYMO NUMATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMO NUMATYTĄ ATSAKOMYBĘ  
 ĮSTATYMO NUOSTATAS  
 ĮSTATYMO NUOSTATOS  
 ĮSTATYMO NUOSTATŲ  
 ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA TURI TEISĘ STEIGTI ... 
 ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMO NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS  
 ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTAS NR ... 
 ĮSTATYMO PAKEITIMO  
 ĮSTATYMO PAKEITIMUS  
 ĮSTATYMO PATAISA  
 ĮSTATYMO PATAISAS  
 ĮSTATYMO PATAISOMS  
 ĮSTATYMO PATAISOS  
 ĮSTATYMO PATAISĄ  
 ĮSTATYMO PATAISŲ  
 ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS  
 ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ  
 ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 ĮSTATYMO PRIĖMIMAS  
 ĮSTATYMO PRIĖMIMO  
 ĮSTATYMO PROJEKTAI  
 ĮSTATYMO PROJEKTAS NR ... 
 ĮSTATYMO PROJEKTAS  
 ĮSTATYMO PROJEKTE NUMATYTA ... 
 ĮSTATYMO PROJEKTE  
 ĮSTATYMO PROJEKTO NR ... 
 ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 ĮSTATYMO PROJEKTO VARIANTĄ  
 ĮSTATYMO PROJEKTO  
 ĮSTATYMO PROJEKTU  
 ĮSTATYMO PROJEKTUI  
 ĮSTATYMO PROJEKTĄ NR ... 
 ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 ĮSTATYMO REIKALAVIMAI DĖL PAREIŠKIMŲ BEI PRANEŠIMŲ  
 ĮSTATYMO REIKALAVIMUS  
 ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ  
 ĮSTATYMO RENGĖJAI  
 ĮSTATYMO STRAIPSNIAI  
 ĮSTATYMO TAIKYMO  
 ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO PROJEKTAS NR ... 
 ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO  
 ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 ĮSTATYMU IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO TEIKIMU  
 ĮSTATYMU KITAIS ĮSTATYMAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TEISĖS AKTAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 ĮSTATYMU NR I  
 ĮSTATYMUI DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 ĮSTATYMUI DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ TEISĖJŲ PROKURATŪROS DARBUOTOJŲ  
 ĮSTATYMUI TEISMUI IR KITOMS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS AR PAREIGŪNAMS  
 ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI  
 ĮSTATYMUOSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 ĮSTATYMUOSE NUMATYTŲ procesinių veiksmų atlikimą; privalomųjų apskaitos dokumento rekvizitų 
 ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
 ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 ĮSTATYMUS IR NUTARIMUS  
 ĮSTATYMĄ DĖL GYVENTOJŲ SANTAUPŲ KOMPENSAVIMO  
 ĮSTATYMĄ DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMĄ NUMATANTĮ personalinę atsakomybę 
 ĮSTATYMŲ BAZĘ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ PROJEKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISINIŲ AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ PREKES  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTŲ ... 
 ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 ĮSTATYMŲ IR NORMINIŲ AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR NUTARIMŲ  
 ĮSTATYMŲ IR POĮSTATYMINIŲ AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ LEIDIMO  
 ĮSTATYMŲ LEIDYBA  
 ĮSTATYMŲ LEIDYBOJE  
 ĮSTATYMŲ LEIDYBOS  
 ĮSTATYMŲ LEIDYBĄ  
 ĮSTATYMŲ LEIDĖJAI  
 ĮSTATYMŲ LEIDĖJAMS  
 ĮSTATYMŲ LEIDĖJAS  
 ĮSTATYMŲ LEIDĖJO  
 ĮSTATYMŲ LEIDĖJŲ  
 ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSIOS IR VYKDOMOSIOS VALDŽIOS  
 ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSIOS VALDŽIOS  
 ĮSTATYMŲ NUMATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ NUMATYTAIS ATVEJAIS  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ATSAKO UŽ bendrovės ūkinės veiklos pažeidimų nuslėpimą 
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA STEIGIA IR TVARKO  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTAS baudas; funkcijas; lengvatas 
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTOS BAUDOS IR DELSPINIGIAI  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTŲ įgaliojimų 
 ĮSTATYMŲ PAKEITIMUS  
 ĮSTATYMŲ PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ  
 ĮSTATYMŲ PATAISAS IR PROJEKTUS  
 ĮSTATYMŲ PATAISAS  
 ĮSTATYMŲ PATAISOS  
 ĮSTATYMŲ PATAISŲ  
 ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMUS  
 ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTAI DĖL KITŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMO PAPILDYMO  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTAI  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTAMS  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTUS  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ  
 ĮSTATYMŲ TAIKYMO  
 ATLEIDŽIAMI IŠ DARBO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIAM ĮSTATYMO PROJEKTUI  
 ŠIAME IR KITUOSE ĮSTATYMUOSE BEI TEISĖS AKTUOSE  
 ŠIAME ĮSTATYME BEI KITUOSE NORMINIUOSE AKTUOSE  
 ŠIAME ĮSTATYME IR LIETUVOS RESPUBLIKOS civiliniame kodekse 
atsako PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 ŠIO ĮSTATYMO II III IR IV dalyse 
 ŠIO ĮSTATYMO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATOMS  
 ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ  
 ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTĄ ... 
 ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTŲ ... 
 ŠIO ĮSTATYMO PATAISAS  
 ŠIO ĮSTATYMO PATAISOS  
 ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMAI PADARYTI RINKIMŲ APYLINKĖJE  
 ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMAI  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTO TREČIĄJĮ SVARSTYMĄ  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTO  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTĄ NAGRINĖJANČIO KOMITETO IŠVADĄ  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO DIENĄ  
 ŠIS ĮSTATYMAS NUSTATO Lietuvos Respublikos piliečių ... 
 ŠIS ĮSTATYMO PROJEKTAS  
 ŠITO ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 ŠIUO ĮSTATYMU KITAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 ŠVIETIMO ĮSTATYMAS  
 ŠVIETIMO ĮSTATYMO  
 ŠVIETIMO ĮSTATYMĄ  
 ŠĮ ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 ŽMOGUS PRIVALO LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ  
 ŽMONIŲ SAUGOS DARBE ĮSTATYMO  
 ATSAKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ATSAKO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 ATSAKO PAGAL ĮSTATYMUS  
 ATSAKO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ATSISAKYMO VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMĄ LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI PANAIKINUS NETEISĖTUS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NUTARIMUS  
 ATSKIRU ĮSTATYMU  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMAS  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO PATAISAS  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO PATAISOS  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO PATAISŲ  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMĄ  
 AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO PATAISAS  
 AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMĄ  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO  
 BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 BAUDŽIAMUOSIUOSE ĮSTATYMUOSE  
 BAUDŽIAMUOSIUS ĮSTATYMUS  
 BAUDŽIAMŲJŲ ĮSTATYMŲ  
darbdavys įsipareigoja mokėti DARBUOTOJUI DARBO UŽMOKESTĮ IR UŽTIKRINTI DARBO SĄLYGAS NUMATYTAS DARBO ĮSTATYMUOSE KOLEKTYVINĖJE SUTARTYJE  
 BIUDŽETINIŲ DARBUOTOJŲ ATLYGINIMUS IR DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGAS REGLAMENTUOJANČIAIS ĮSTATYMAIS