Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BŪTI JŲ VALDYMO ORGANŲ NARIAIS JEIGU ĮSTATYMAI NENUMATO KITAIP  
 CIVILINIŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ JEIGU JOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
 EKSPORTO MUITO TARIFAS PROCENTAIS IR PROCENTO ŽENKLAS JEIGU EKSPORTO MUITAS VERTYBINIS  
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI ... 
 GALIMA TIK TUO ATVEJU JEIGU ... 
 IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS VERTYBINIS  
 INDĖLININKUI MIRUS ARBA JEIGU JĮ IŠTINKA gaisras ar stichinė nelaimė 
 JEIGU DĖL TO NEBUVO GALIMA VISIŠKAI AR IŠ DALIES NUSTATYTI ĮMONĖS VEIKLOS  
 JEIGU EKSPORTO MUITAS VERTYBINIS ARBA EKSPORTO MUITAS NENUSTATYTAS  
 JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS TURI BŪTI sumokėtas 
 JEIGU IMPORTO MUITO TARIFAS YRA nulinis 
 JEIGU IR TOLIAU TAIP BUS LIETUVOJE  
 JEIGU JAM IKI RINKIMŲ DIENOS YRA SUĖJĘ ne mažiau kaip keturiasdešimt metų 
 JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 JEIGU JO DARBAS SUSIJĘS SU licencijuojama veikla 
 JEIGU JOSE DALYVAUJA NE MAŽIAU KAIP DU DALYVIAI  
 JEIGU KĄ NORS ŽINOTE APIE ĮVYKDYTĄ NUSIKALTIMĄ  
 JEIGU LAIKINAI IŠVEŽTOMS PERDIRBTI PREKĖMS TAIKOMAS SPECIFINIS AKCIZO TARIFAS  
 JEIGU LAIKINAI IŠVEŽTOMS PERDIRBTI PREKĖMS TAIKOMAS SPECIFINIS IMPORTO MUITO TARIFAS  
 JEIGU LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUOSE NENUMATYTA KITAIP  
 JEIGU NAUJOJOJE KONVENCIJOJE NEBUS NUMATYTA KITAIP  
 JEIGU NUSTATYTA KAD ĮMONĖ NE KARTĄ YRA pažeidusi įstatymų ar kitų teisės aktų miškų inventorizavimo ir miškotvarkos projektų rengimo klausimais reikalavimus 
 JEIGU NĖRA ĮRODYMŲ KAD ŽALA ATSIRADO DĖL nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo tyčios 
 JEIGU PAGAL SUTARTIES KONTRAKTO SĄLYGAS BUVO NUMATYTA ... 
 JEIGU PAREIŠKĖJAS YRA JURIDINIS ASMUO  
 JEIGU PATEIKIAMAS BENDRASIS DOKUMENTAS  
 JEIGU PENSIJA BUVO PASKIRTA  
 JEIGU PER KALENDORINIUS METUS  
 JEIGU PREKES DEKLARUOJA MUITINĖS TARPININKAS  
 JEIGU PREKĖS GABENAMOS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ SIENĄ  
 JEIGU SUMA SUMOKĖTA UŽSIENIO VALIUTA  
 JEIGU VALDYBA SUDAROMA Į JĄ PAGAL PAREIGAS ĮEINA meras ir mero pavaduotojas 
 JEIGU YRA GALIMYBĖ  
 JEIGU YRA PAGRINDO MANYTI KAD ... 
 JEIGU YRA PAGRINDO ĮTARTI KAD ... 
 JEIGU Į TERMINALĄ PADEDAMOS PREKĖS SKIRTOS KELIEMS GAVĖJAMS ARBA SIUNČIAMOS KELIŲ SIUNTĖJŲ  
 JEIGU ĮMONĖ PER ŠEŠIS MĖNESIUS BE SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ IŠ VISO nepradeda naudoti limito 
 JEIGU ĮMONĖ UŽSIIMA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA  
 JEIGU ĮMONĖ YRA PVM MOKĖTOJA  
 JEIGU ŠI INFORMACIJA BUVO PASKLEISTA  
 JEIGU ŠIS ĮSTATYMAS NENUSTATO KITAIP  
 JEIGU ŠIŲ DOKUMENTŲ NĖRA GALI BŪTI PATEIKIAMI DOKUMENTAI APIE MOKYMĄSI  
 JO SUTUOKTINIUI IR VAIKAMS JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ YRA LIETUVOS PILIEČIAI  
 JOS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS ASMENIMS JEIGU JŲ TEISĖS IR INTERESAI YRA PAGRĮSTI šios Susitariančiosios Šalies įstatymais 
 KODAS JEIGU PAREIŠKĖJAS YRA FIZINIS ASMUO  
 LAIKOMAS PRIIMTU JEIGU UŽ JĮ BALSAVO DAUGUMA DALYVAVUSIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI TEISĘ BŪTI RENKAMAS SEIMO NARIU  
taikant KETVIRČIO VARTOJIMO KAINŲ INDEKSĄ JEIGU ŠIS DIDESNIS NEGU ... 
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRA JEIGU JI BUVO TAIKOMA  
 NET IR TUO ATVEJU JEIGU ... 
 NUSTATO SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA JEIGU KITAIP NENUSTATYTA  
 PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES IKI SVEIKO SKAIČIAUS JEIGU MUITAS ARBA MOKESTIS SPECIFINIS  
 PAKANKAMA SĄLYGA JEIGU A TAI IR B  
 PAPILDYTI ŽODŽIAIS UŽSIIMTI TRANSPORTO ŪKINE VEIKLA JEIGU TO REIKALAUJA ĮSTATYMAI  
 PELNAS KURĮ JI GALĖTŲ GAUTI JEIGU BŪTŲ ATSKIRA IR SAVARANKIŠKA ĮMONĖ  
 PER DEŠIMT DIENŲ NUO NUTARIMO PRIĖMIMO DIENOS JEIGU ŠIS TERMINAS PRALEISTAS  
 POSĖDIS LAIKOMAS TEISĖTU JEIGU JAME DALYVAUJA DU TREČDALIAI narių 
 SUMAŽINTA KAINA VERTĖ JEIGU ŠIE DAIKTAI SUNAUDOTI  
 SUSIRINKIMAS YRA TEISĖTAS JEIGU JAME DALYVAUJA DAUGIAU KAIP PUSĖ bendrovės narių 
 TAS MUITO ARBA MOKESČIO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS ARBA MOKESTIS YRA DIDESNIS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS MIŠRUS  
 TAS MUITO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS YRA DIDESNIS JEIGU EKSPORTO MUITAS MIŠRUS  
 TIK TUO ATVEJU JEIGU ... 
 TUO ATVEJU JEIGU ... 
 TUO ATVEJU JEIGU PADARYTAS PAŽEIDIMAS  
 ŠI NUOSTATA TAIKOMA JEIGU NURODYTOSIOS PAŠALPOS BUVO PASKIRTOS IKI GRUODŽIO MĖN ARBA BUS SKIRIAMOS  
 ŠIOJE DALYJE NURODOMA IMPORTO MUITO ARBA MOKESČIO TARIFAS PROCENTAIS IR PROCENTO ŽENKLAS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS VERTYBINIS