Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUNKERĮ IR VISUS JAME BUVUSIUS PARTIZANUS  
 BUVO IŠVEŽTOS IŠ LIETUVOS MUITŲ TERITORIJOS IR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ TARP JŲ DĖL BROKO  
 BUVĘS JO MOKINYS  
 BŪTI JŲ VALDYMO ORGANŲ NARIAIS JEIGU ĮSTATYMAI NENUMATO KITAIP  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
eksportuoti GYVULIUS JŲ PRODUKTUS Į LIETUVĄ  
 CHEMIJOS PRAMONĖS BEI JAI GIMININGŲ PRAMONĖS ŠAKŲ  
 CHEMIJOS PRAMONĖS IR JAI GIMININGŲ PRAMONĖS ŠAKŲ  
 CIVILINIŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ JEIGU JOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
gerkite IŠ JOS VISI NES TAI YRA MANO KRAUJAS  
 DARBDAVIAMS AR JŲ ĮGALIOTIEMS ASMENIMS  
 DARBDAVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS SUTIKIMO  
 DARBDAVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS  
 DARBDAVIO JO ĮGALIOTO ASMENS  
 DARBDAVIUI AR JO ĮGALIOTAM ASMENIUI  
 DARBDAVIŲ IR JŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ  
 DARBDAVYS AR JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 DARBDAVYS ARBA JO ĮGALIOTAS ASMUO PRIVALO PASIRAŠYTINAI SUPAŽINDINTI  
gulėjo PRIE JOS KOJŲ  
 DARBUS KOORDINUOJA IR JIEMS VADOVAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
ir UŽ JO RIBŲ  
 DIDELĖ JŲ DALIS  
 DIDESNĖ JŲ DALIS  
išgelbėti; atimti JAM GYVYBĘ  
 DIDŽIOJI JŲ DALIS  
 DIDŽIĄJĄ JŲ DALĮ SUDARO ... 
 DIDŽIĄJĄ JŲ DALĮ  
 DIEVĄ IR JO įsakymus 
 DIPLOMATAS IR JO ŽMONA BUVO ŽIAURIAI SUMUŠTI  
išmokėti pinigais ar natūra JAM PRIKLAUSANTĮ PAJŲ  
 DRAUDŽIU ĮVEŽTI Į LIETUVĄ VISŲ RŪŠIŲ GYVULIUS IR PAUKŠČIUS JŲ PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ AFRIKOS AZIJOS PIETŲ IR ŠIAURĖS AMERIKOS ŽEMYNŲ  
 DRAUDŽIU ĮVEŽTI Į LIETUVĄ VISŲ RŪŠIŲ GYVULIUS IR PAUKŠČIUS JŲ PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ AZIJOS AFRIKOS PIETŲ IR ŠIAURĖS AMERIKOS ŽEMYNŲ TURKIJOS KINIJOS IZRAELIO JORDANIJOS  
išplėšė IŠ JOS RANKŲ  
 DRAUGE SU VERTYBĖMIS KURIAS JI ĮKŪNIJA IR SKATINA  
išplėšė JAI IŠ RANKŲ  
išplėšė; ištraukė; iškrito JAM IŠ RANKŲ  
 DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ JIEMS SKYRIMO  
 DU JĮ LYDINČIUS ASMENIS  
 DUOMENYS APIE JŲ NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
išslydo IŠ JO RANKŲ  
... MIESTE IR JO APYLINKĖSE  
 DĖL JO KALTĖS  
 DĖL JO KŪNO KURIS YRA BAŽNYČIA  
 DĖL JO LYTIES RASĖS TAUTYBĖS KALBOS KILMĖS SOCIALINĖS PADĖTIES TIKĖJIMO ĮSITIKINIMŲ AR PAŽIŪRŲ  
 DĖL JO YRA BUVĘ DAUG DISKUSIJŲ  
 DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
 DĖL KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 DĖL TABAKO IR JO GAMINIŲ GAMYBOS IMPORTO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 DĖL ĮMONIŲ KURIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite JO KRAUJO NETURĖSITE SAVYJE GYVYBĖS  
 DĖL ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ PARENGIMO IR JŲ EKONOMINIO PAGRINDIMO  
 ELEMENTUS TAIP PAT SANTYKIUS TARP JŲ IR JŲ komponentų 
 ESAMA SKIRTUMŲ BET JŲ KALBOS YRA LYGIAVERTĖS  
 ESANTYS ŽMONĖS GALĖTŲ SAUGIAI IŠEITI IŠ JO AR BŪTŲ GALIMA JUOS GELBĖTI  
 EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ ŠALIŲ NARIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ AR JŲ GRUPIŲ  
 GABENIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ JOJE ARBA IŠ JOS  
 GABENIMO BEI ATSISKAITYMO UŽ JUOS tvarką 
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI ... 
 GALIMO POVEIKIO JŲ BŪKLEI IR APLINKAI VERTINIMO  
 GALIOJA TIEK KIEK JIE NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI IR ŠIAM ĮSTATYMUI  
 GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS IR JŲ TAIKYMĄ  
 GALVIJUS JŲ PRODUKTUS BULIŲ SPERMĄ  
 GARANTO RAŠTIŠKAS ĮSIPAREIGOJIMAS MUITINEI KAD JOS ATŽVILGIU PRISIIMTI SKOLININKO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 GAUNAMUS IŠ JAV BEI JŲ GAMINIUS  
 GAUTI IŠ JŲ SPERMĄ IR PREKIAUTI  
 GENERALINIS PROKURORAS IR JO PAVADUOTOJAI  
 GERAI BUVO GAMINTI VALGĮ AR JĮ MATYTI  
 GERBIAMAS IR VERTINAMAS KAIP TIK DĖL TO KAD JIS AR JI YRA ASMUO  
laukė PRIE JO NAMŲ  
 GINKLŲ JŲ DALIŲ ŠAUDMENŲ SPROGMENŲ  
 GINTI LIETUVOS VALSTYBĘ IR JOS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
linkime JIEMS SĖKMĖS  
 GRĄŽINTINUOSE NAMUOSE JŲ DALYSE BUTUOSE  
 GYVENAMAJAME NAME JO DALYJE AR BUTE  
 GYVENAMASIS NAMAS JO DALIS AR BUTAS  
 GYVENAMASIS NAMAS JO DALIS BUTAS  
 GYVENAMIEJI NAMAI ARBA JŲ DALYS  
 GYVENAMIEJI NAMAI JŲ DALYS BUTAI GRĄŽINAMI NATŪRA  
 GYVENAMIEJI NAMAI JŲ DALYS BUTAI  
 GYVENAMOJO NAMO BUTO NUOMININKAS JO ŠEIMOS NARIAI  
 GYVENAMOJO NAMO JO DALIES BUTO VERTĘ  
 GYVENAMOJO NAMO JO DALIES BUTO  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE JŲ DALYSE BUTUOSE  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS NATŪRA  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS NATŪRA  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ARBA JŲ DALIŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ JŲ DALIŲ BUTŲ  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS BEI JŲ EKSPLOATAVIMO IŠLAIDŲ  
 GYVENANTIEMS JŲ ŠEIMOS NARIAMS  
 IKI JAM SUEIS TREJI METAI  
 IKI JIS SUGRĮŠ IŠ KOMANDIRUOTĖS  
naudojant IMPORTUOTAS PREKES AR KITAIP JOMIS DISPONUOJANT  
 IKI PAT JO MIRTIES  
neatitinka JIEMS KELIAMŲ REIKALAVIMŲ NETINKAMAI ĮFORMINTI  
negali perduoti licencijos JAM SUTEIKTŲ ĮGALIOJIMŲ  
 IMTI JŲ PAVYZDŽIUS  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTI SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS  
nekeltų grėsmės JŲ SVEIKATAI IR LEISTŲ JIEMS DIRBTI ILSĖTIS IR MIEGOTI normaliomis sąlygomis 
 INDĖLININKUI MIRUS ARBA JEIGU JĮ IŠTINKA gaisras ar stichinė nelaimė 
 INFORMUOJA VISUOMENĘ APIE MINISTERIJOS VEIKLĄ JOS KOMPETENCIJAI PRISKIRTAIS KLAUSIMAIS  
 INSTITUCIJOMS ATLEIDŽIANT JUOS NUO MOKESTINIŲ PINIGINIŲ PRIEVOLIŲ  
 INSTITUTO DIREKTORIUS AR JO PAVADUOTOJAS  
 INVALIDAMS JŲ TĖVAMS GLOBĖJAMS RŪPINTOJAMS  
 INVALIDUS SU AIŠKIAIS INVALIDUMO POŽYMIAIS IŠSKYRUS ATVEJUS KAI JIE PATYS UŽPUOLA ARBA PRIEŠINASI  
 INVALIDUS SU AIŠKIAIS INVALIDUMO POŽYMIAIS IŠSKYRUS ATVEJUS KAI JIE PATYS UŽPUOLA  
 INVALIDŲ JŲ TĖVŲ GLOBĖJŲ RŪPINTOJŲ  
 IR KITI DUOMENYS APIE JO ASMENYBĘ  
 IR KITI RIZIKOS VEIKSNIAI JŲ POVEIKIS SVEIKATAI  
 IR PADOVANOJO JAM VARDĄ KILNIAUSIĄ iš visų vardų 
 IŠ JO BURNOS  
 IŠ JO LŪPŲ išgirsti 
 IŠ JŲ PAGAMINTI PRODUKTAI  
 IŠ UŽSIENIO GAMYBOS NAUDOJIMO BEI PREKYBOS JAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 IŠDAVIMO JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR LICENCIJŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKĄ  
nukirto; paglostė; nupjovė JAM GALVĄ  
 IŠNUOMOTO TELKINIO LEIDIMAI MEŠKERIOTI JAME  
 IŠREIKŠTI JO PLANĄ  
 IŠRINKUS Į KITAS PAREIGAS ARBA JO SUTIKIMU  
 IŠRINKUS Į KITAS PAREIGAS ARBA JŲ SUTIKIMU  
 IŠSITRAUKĖ PEILĮ IR ĖMĖ JUO ŠVAISTYTIS  
 IŠVEŽAMŲ IŠ JOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 IŠVYKIMĄ IŠ JOS TERITORIJOS  
 JAI ANT GALVOS užpylė; pila; krito 
 JAM ANT KULNŲ lipa; mynė 
 JAM ARBA JO ĮGALIOTINIUI  
 JAM KELIĄ pastojo 
 JAME DALYVAVO KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ KULTŪROS NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS ŠARMA  
nustatyti JAS PAGAL ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATAS  
 JEI JAME YRA DAUGIAU NEGU VIENAS LAPAS  
 JEI PRIEŠ TAI JAM NORS VIENĄ KARTĄ PER PASKUTINIUOSIUS dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos 
 JEIGU JAM IKI RINKIMŲ DIENOS YRA SUĖJĘ ne mažiau kaip keturiasdešimt metų 
 JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 JEIGU JO DARBAS SUSIJĘS SU licencijuojama veikla 
 JEIGU JOSE DALYVAUJA NE MAŽIAU KAIP DU DALYVIAI  
 JEIGU VALDYBA SUDAROMA Į JĄ PAGAL PAREIGAS ĮEINA meras ir mero pavaduotojas 
 JI INFORMUOJA GENERALINĘ KONFERENCIJĄ APIE ŠIOS KONVENCIJOS TAIKYMĄ  
 JIE PAŠAUKTI TARNAUTI ŽMONĖMS  
 JIE SUTINKA KAD APYLINKIŲ AGRARINĖS REFORMOS TARNYBŲ išvados būtų pakeistos 
 JIE TURI PATEIKTI IR VADOVĖLIO PROSPEKTĄ  
 JIE YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 JIEMS ANT KULNŲ lipa 
 JIEMS IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS  
 JIEMS KELIĄ pastojo ... 
 JIEMS Į PAGALBĄ atskubėjo; stoja 
 JIS MUS PAMILO IR ATSIUNTĖ SAVO SŪNŲ  
 JIS PER VIENERIUS METUS ANTRĄ KARTĄ PADARĖ pažeidimą, susijusį su šia licencijuojama veikla 
 JIS TURĖDAMAS DIEVO PRIGIMTĮ GODŽIAI NESILAIKĖ savo lygybės su dievu 
 JIS YRA VIEŠPATS MESIJAS  
 JO EMINENCIJA KARDINOLAS VINCENTAS SLADKEVIČIUS 
 JO EMINENCIJA  
 JO EMINENCIJAI KARDINOLUI VINCENTUI SLADKEVIČIUI 
 JO EMINENCIJOS KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS 
 JO PATIES PRAŠYMU  
 JO PATIES ŽODŽIAIS TARIANT  
 JO PAVARDĖ BŪTŲ SKELBIAMA  
 JO SUTUOKTINIUI IR VAIKAMS JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ YRA LIETUVOS PILIEČIAI  
 JO TURTO PERĖMIMO  
 JO ŠVENTENYBĖ DALAI LAMA; POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 
 JO ŠVENTENYBĖS  
 JO ŽODŽIAIS TARIANT  
 JOJE DALYVAVO ŠIAULIŲ AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ KULTŪROS NAMŲ LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA ŠELMIAI  
 JOS SANTYKIS SU KALBA IŠ ESMĖS TOKS PAT KAIP ŽAIDIMO  
 JOS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS ASMENIMS JEIGU JŲ TEISĖS IR INTERESAI YRA PAGRĮSTI šios Susitariančiosios Šalies įstatymais 
 JOS ŽODŽIAIS TARIANT  
 JUMS LIUDIJANT PRISIEKIU BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI PRISIEKIU GERBTI IR VYKDYTI JOS ĮSTATYMUS  
 JUNGTIS Į PROFESINES SĄJUNGAS IR DALYVAUTI JŲ VEIKLOJE  
 JUO SKRIDĘ ŽMONĖS  
 JUODŲJŲ METALŲ LAUŽAS IR JŲ ATLIEKOS  
 JUODŲJŲ METALŲ LAUŽO IR JŲ ATLIEKŲ SUPIRKIMO  
 JUODŲJŲ METALŲ LAUŽO IR JŲ ATLIEKŲ  
 JUODŲJŲ METALŲ LAUŽĄ IR JŲ ATLIEKAS  
 JUOSE AR ŠALIA JŲ ESANČIŲ ŽMONIŲ HIGIENAI  
 JUOZAPAS IR JO BROLIAI  
 JUOZAPO IR JO BROLIŲ  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PAGAL JŲ BUVIMO VIETĄ O FIZINIŲ ASMENŲ PAGAL JŲ NUOLATINĘ ar laikiną gyvenamąją vietą 
 JŲ PRIEŽIŪRAI BEI EISMO SAUGUMUI UŽTIKRINTI  
 JŲ YRA DANGAUS KARALYSTĖ  
 JŲ ŽODŽIAIS TARIANT  
 JŪRŲ UOSTUS PAGAL JŲ FUNKCINĘ PASKIRTĮ  
 KAD PASAULIS PER JĮ BŪTŲ IŠGELBĖTAS  
 KAI KURIUOS JŲ MODELIUS ĮSIGIJO ... 
 KAINŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS  
 KALBĖTI GIMTĄJA KALBA ARBA TA KALBA KURIĄ JIS MOKA  
 KAM ATLEISITE NUODĖMES TIEMS JOS BUS ATLEISTOS  
palaiminti TURINTYS VARGDIENIO DVASIĄ JŲ YRA DANGAUS KARALYSTĖ  
 KARO PADĖTĮ VISOJE VALSTYBĖJE AR JOS DALYJE  
 KARO PADĖTĮ VISOJE VALSTYBĖJE ARBA JOS DALYJE  
 KARTU SU JUO ŠV MIŠIAS KONCELEBRAVO ... 
 KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI IR JO TEMPERATŪRAI PALAIKYTI  
 KAS PASILIEKA MANYJE IR AŠ JAME TAS DUODA DAUG VAISIŲ NUO MANĘS  
 KAS VALGO MANO KŪNĄ IR GERIA MANO KRAUJĄ TAS PASILIEKA MANYJE IR AŠ JAME  
paplojo JAM PER PETĮ  
 KASOS APARATŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ TECHNINIŲ ĮRENGIMŲ  
papurškė; pažiūrėjo; smogė JAI Į VEIDĄ  
papurškė; smogė; spjovė JAM Į VEIDĄ  
pargriovė JĮ ANT GRINDŲ  
parsivedė; nuėjo pas JĮ Į NAMUS  
 KELIAI IR GATVĖS SU VISAIS JŲ ELEMENTAIS  
 KELIAS Į MOKYKLĄ IR IŠ JOS  
paspaudė; ištiesė; padavė JAM RANKĄ  
 KELTI JŲ KVALIFIKACIJĄ  
pateikti JĮ SVARSTYTI SEIMUI  
pateko; įsibrovė Į JO VIDŲ  
paėmė JĄ UŽ RANKOS  
paėmė; nešiojo JĄ ANT RANKŲ  
pašnibždėjo; sukuždėjo JAM Į AUSĮ  
 KITO DARBO KURĮ JIS GALĖTŲ DIRBTI  
pažvelgė; žiūriu; papurškė JAM Į AKIS  
 KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ AR JOS ATSISAKYMĄ  
 KITĄ DIENĄ PO JŲ PASKELBIMO VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 KITĄ DIENĄ PO JŲ PASKELBIMO  
 KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTŲ savarankiškai dirbančių asmenų 
 KIŠIMOSI Į JO ASMENINĮ ar šeimyninį gyvenimą 
perkelti darbuotoją JO SUTIKIMU Į KITĄ DARBĄ  
... MLN LITŲ IŠ JŲ  
pervežti PER JOS TERITORIJĄ  
 KOKIUS VEIKSMUS JIE PRIVALO ATLIKTI  
 KOLEGIJOS SUDĖTĮ SUDARO IR JOS PIRMININKĄ SKIRIA ... 
pilti JAM Į BURNĄ  
pirkti MATERIALINIUS IŠTEKLIUS IR PARDUOTI JUOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS PALANKIOMIS SĄLYGOMIS  
 KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 KOMISIJOS ŠALČININKŲ RAJONO IR IGNALINOS RAJONO SNIEČKAUS GYVENVIETĖS TAIP PAT KAI KURIŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ JŲ ORGANŲ BEI PAREIGŪNŲ ANTIKONSTITUCINEI VEIKLAI IŠTIRTI  
 KOMISIJĄ SUDARO IR JOS PIRMININKĄ SKIRIA ... 
 KOMPENSACIJOMS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS  
 KOMPENSACIJOMS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 KOMPENSAVIMO UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS  
 KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
praėjus ... metams PO JOS MIRTIES  
prašęs; nurodęs NESKELBTI JO PAVARDĖS  
prekiauja Japonijos firmos ... KASOS APARATAIS IR JUOS APTARNAUJA  
 KOOPERATINĖ BENDROVĖ TURI TEISĘ VALDYTI JAI PRIKLAUSANTĮ TURTĄ JUO NAUDOTIS IR DISPONUOTI  
 KRAUJO AR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ  
 KRISTIJONAS DONELAITIS IR JO EPOCHA  
 KUNIGAIKŠČIAI RADVILOS IR JŲ VEIKLA  
 KUR DU AR TRYS SUSIRINKĘ MANO VARDU TEN IR AŠ ESU TARP JŲ  
 KĖSINIMOSI Į JO GARBĘ IR ORUMĄ  
 KĖSINIMOSI Į JŲ GYVYBĘ IR SVEIKATĄ  
puolė; kabinosi JAM ANT KAKLO  
 KŪRINIO ORIGINALĄ AR JO KOPIJAS  
 LAIKOMAS PRIIMTU JEIGU UŽ JĮ BALSAVO DAUGUMA DALYVAVUSIŲ  
 LAIKOTARPIU TARP ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO IR NAFTOS PRODUKTŲ IMPORTO EKSPORTO DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS JAIS BEI MAŽMENINĖS PREKYBOS  
 LAIKYTI JUOS PREKYBOS BEI VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONIŲ SANDĖLIUOSE  
 LAIPSNIŲ IR PRIEMOKŲ UŽ JUOS  
 LAISVA VALIA SUTINKA PERSIKELTI Į JIEMS SUTEIKIAMAS KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 LAISVA VALIA SUTINKA PERSIKELTI Į JIEMS SUTEIKTAS KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
savarankiškai valdyti JIEMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUS OBJEKTUS  
 LEIDIMO PLATINIMO IR INFORMAVIMO APIE JUOS  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS IR ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS TIKRINA KAIP JIE VYKDOMI  
 LIETUVAI IR JOS ŽMONĖMS  
smogė; trenkė JAM PER GALVĄ  
 LIETUVOJE IR UŽ JOS RIBŲ  
 LIETUVOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS MATMENIS  
spyrė JAI Į GALVĄ  
 LIETUVOS BAJORAI IR JŲ SEIMELIAI  
stovi UŽ JO NUGAROS  
stovi UŽ JŲ NUGARŲ  
stovėti; deramasi JAI UŽ NUGAROS  
stvėrė; čiupo JĄ Į GLĖBĮ  
 LIETUVOS PILIEČIŲ IR JŲ VALSTYBĖS LABUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS IR JOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI TEISĘ BŪTI RENKAMAS SEIMO NARIU  
sukurtas PAGAL JO PAVEIKSLĄ IR PANAŠUMĄ  
 LIGONINĖS VYRIAUSIĄJĮ GYDYTOJĄ AR JO PAVADUOTOJĄ  
surišo JAM RANKAS  
 LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ PANAUDOJIMAS  
 MATERIALINĖS IR JOMS PRILYGINTOS IŠLAIDOS  
sėdi JAI ANT KELIŲ  
 MAŽINTI PAJAMŲ MOKESTĮ ARBA IŠ VISO NUO JO ATLEISTI  
sėdėjo JAM IŠ DEŠINĖS  
 MERKELIS A ANTANAS SMETONA JO VISUOMENINĖ KULTŪRINĖ IR POLITINĖ VEIKLA  
 MIESTŲ MIESTELIŲ IR JŲ DALIŲ  
tikrinti PAGAL JŲ KOMPETENCIJĄ  
transporto priemonėms, vežančioms keleivius ir krovinius Į KITAS VALSTYBES ARBA PER JŲ TERITORIJAS  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS KITŲ JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ JOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVUS  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IŠ VISO IŠ JŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IŠLAIDOS IŠLAIDOS PAVADINIMAS IŠ VISO IŠ JŲ DARBO UŽMOKESČIUI  
 MIRUS DARBUOTOJUI AR JO ŠEIMOS NARIUI  
 MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTĮ DĖL JOS SĄLYGŲ  
užbėgti JIEMS UŽ AKIŲ  
 MOKESČIO SUMĄ IR JOS DYDŽIO BAUDĄ  
uždėjo JAI RANKĄ ant liemens; ant peties 
 MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ ATSISKAITYMO SU VALSTYBE ATLEIDŽIANT JUOS NUO NESUMOKĖTŲ ĮSISENĖJUSIŲ DELSPINIGIŲ  
užkirto JIEMS KELIĄ  
 MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ  
 MOKINIŲ JŲ TĖVŲ IR MOKYTOJŲ  
užkrauna; uždėjo ranką JAM ANT PEČIŲ  
užkrito; uždėjo JAM ANT GALVOS  
užsienio investitorių materialinį INDĖLĮ Į ĮSTATINĮ KAPITALĄ JO FORMAVIMO laikotarpiu 
 MOKYKLOJE IR UŽ JOS RIBŲ  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRA JEIGU JI BUVO TAIKOMA  
 MUITINĖS DEKLARACIJĄ PATEIKIA JO ATSTOVAS  
 NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPČIŲ IR JŲ APSAUGOS ĮSTATYMO PROJEKTUI  
 NACIONALINIŲ PARKŲ TERITORIJOSE IR JŲ APSAUGOS ZONOSE  
 NAFTA IR JOS PRODUKTAIS  
 NAFTOS IR JOS PRODUKTŲ SANDĖLIŲ  
 NAFTOS IR JOS PRODUKTŲ  
 NAFTOS PRODUKTŲ IMPORTO EKSPORTO DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS JAIS  
 NAFTĄ IR JOS PRODUKTUS  
vežti; vykti PER JĄ TRANZITU  
 NAMUS JŲ DALIS AR BUTUS  
vykdo kitus įstatymų JAM SUTEIKTUS ĮGALIOJIMUS  
 NAUDOJAMI PASTATAI STATINIAI AR JŲ DALYS  
 NAUDOTI JAS KARTU SU KITŲ TIPŲ minomis 
 NAUDOTIS ŠALIES KURIOS PILIETIS JIS YRA GYNYBA  
 NE DĖL JO KALTĖS  
 NE DĖL JŲ KALTĖS  
 NE MAŽIAU KAIP VIENERIUS METUS IKI JO MIRTIES  
 NE TIK LIETUVOJE BET IR UŽ JOS RIBŲ  
 NE VĖLIAU KAIP PER DVEJUS METUS PO JŲ ATSIRADIMO  
 NE VĖLIAU KAIP PER SEPTYNIAS DIENAS NUO JO GAVIMO  
 NEAPDOROTŲ LAUKINIŲ GYVŪNŲ AR JŲ DALIŲ  
 NEDELSIANT SUDARYTI SĄLYGAS KAD JOSE GALĖTŲ LAISVAI VEIKTI ... 
 NEGALI BŪTI TAIKOMA IR PRIEŽASTYS DĖL KURIŲ JI NEGALI BŪTI TAIKOMA  
 NEGALI SUPRASTI SAVO VEIKSMŲ ESMĖS IR JŲ VALDYTI  
 NEGALĖJO IŠVYKTI IŠ PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOS DĖL NEPRIKLAUSANČIŲ NUO JO APLINKYBIŲ  
įsibrovė Į JOS NAMUS  
 NEKILNOJAMASIS TURTAS IR TEISĖS Į JĮ  
 NEKILNOJAMASIS TURTAS ŽEMĖ IR SU JA SUSIJĘ OBJEKTAI KURIŲ BUVIMO VIETOS NEGALIMA PAKEISTI  
 NEKILNOJAMOJO TURTO IR TEISIŲ Į JĮ  
 NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ BEI DOKUMENTUS  
 NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ  
įsikibo JAM Į PARANKĘ  
 NEMAŽA JŲ DALIS  
įsivedė JĮ Į VIDŲ  
 NENORĖJĘS KAD JO PAVARDĖ BŪTŲ MINIMA  
 NENORĖJĘS KAD JO PAVARDĖ BŪTŲ SKELBIAMA  
įsiveržė Į JOS BUTĄ  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO JŲ NUOSAVYBĖS FORMOS IR PAVALDUMO  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO JŲ NUOSAVYBĖS FORMOS  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO JŲ PAVALDUMO  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIE ATVYKO Į AUKCIONĄ  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIE TURI VAIKŲ  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIS TURĖJO GALIMYBĘ  
įvažiuoti Į JOS TERITORIJĄ  
 NEVERTA SUKTI DĖL JO GALVOS  
įėjo; užeiti Į JO KABINETĄ  
 NUGRIEBTO PIENO MILTELIAI SU CUKRAUS AR KITŲ SALDŽIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS ARBA BE JŲ  
 NUMERIUS IR DUOMENIS APIE JUOS  
 NUO JŲ SUDARYMO MOMENTO  
 NUOMININKAS IR JO ŠEIMOS NARIAI  
 NUOMININKAS JO ŠEIMOS NARIAI  
 NUOMININKO IR JO ŠEIMOS NARIŲ  
šnibždėjo; pakuždėjo JAI Į AUSĮ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
šovė; smogė JAM Į GALVĄ  
 NURODOMAS JO VARDAS IR PAVARDĖ ADRESAS  
 NURODYTAS SĄSKAITAS JŲ PRADINIUS ĮNAŠUS  
 NUSTATANT JŲ LIKUTINĘ VERTĘ  
 NUSTATO JOS FUNKCIJAS ORGANIZUOJANT IR VYKDANT kitus rinkimus ir referendumą 
 NUSTATYTI JO MIRTIES FAKTĄ  
 NUSTATYTĄJA TVARKA NAGRINĖJA GYVENTOJŲ PAREIŠKIMUS SKUNDUS BEI PASIŪLYMUS IR IMASI REIKIAMŲ PRIEMONIŲ KAD BŪTŲ IŠSPRĘSTI JUOSE KELIAMI KLAUSIMAI  
 NUTOLĘ NUO KRISTAUS IR JO EVANGELIJOS DVASIOS  
 NUŽUDĖ SAVO MOČIUTĘ KURI JĮ GLOBOJO  
žiūri JAI Į AKIS  
 OBJEKTO JO DALIES  
 OBJEKTO ĮMONĖS AR JOS AKCIJŲ PAKETO  
 OKUPACIJŲ PADARINIŲ LIETUVOS RESPUBLIKAI IR JOS GYVENTOJAMS ĮVERTINIMO  
žvelgė; žiūrėti JIEMS Į AKIS  
 PADALINIŲ VADOVAI IR JŲ PAVADUOTOJAI  
 PADARINIŲ LIETUVOS RESPUBLIKAI IR JOS GYVENTOJAMS ĮVERTINIMO IR TEISINGUMO  
 PADĖTI STIPRINTI JOS GALIĄ IR AUTORITETĄ  
 PAGAL JŲ APSKAIČIAVIMO BŪDĄ  
 PAGAL JŲ SKAIČIŲ IR JUDĖJIMO KRYPTĮ  
 PAGAL PAREIGAS IŠ KURIŲ JIE BUVO PASIŲSTI  
 PAKILO PRIEŠ SAVO BROLĮ IR JĮ UŽMUŠĖ  
 PALIKTI JĮ RAMYBĖJE  
 PARAŠYKITE JAM LAIŠKĄ EL ADRESAS ... 
 PARDUODANT AKCIJAS UŽ NOMINALIĄ JŲ VERTĘ  
 PAREIGŪNAI NEGALI BŪTI SEIMO NARIAIS IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIAIS JIE NEGALI UŽIMTI RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ  
 PAREIGŪNAMS IR JIEMS PRILYGINTIEMS ASMENIMS  
 PASAK JO ŠVENTENYBĖS DALAI LAMOS  
 PASIBAIGUS JŲ KOVOS TARNYBOS LAIKUI  
 PASKELBTA JO PAIEŠKA  
 PASTATUS JŲ DALIS BUTUS  
 PASTATUS KITUS STATINIUS ARBA JŲ DALIS  
 PASTATŲ STATINIŲ AR JŲ DALIŲ  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO IR JO REGULIAVIMO SRITIES  
 PATALPOS JŲ ĮRANGA TURI ATITIKTI HIGIENOS SAUGOS DARBE priešgaisrinės apsaugos ir kitus maitinimo įmonei keliamus reikalavimus 
 PATEIKTI JĮ KULTŪROS MINISTERIJAI IR GAUTI JOS LEIDIMĄ  
 PATEIKTI JĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 PATEIKTI VISĄ JŲ TURIMĄ INFORMACIJĄ  
 PATIKRINTI AR JIE ATITINKA EUROPIETIŠKUS STANDARTUS  
 PATRAUKTAS BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN SUIMTAS JAM NEGALI BŪTI TAIKOMOS ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS  
 PAVESTI VILNIAUS MIESTO CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUI SUTEIKTI JAI DVIGUBĄ PAVARDĘ  
 PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS  
 PAŽINTINEI REKREACIJAI PLĖTOTI REGIONINIO PARKO VERTYBĖMS JŲ APSAUGAI POPULIARINTI PARKUI REKLAMUOTI  
 PAŽINTINEI REKREACIJAI PLĖTOTI REGIONINIO PARKO VERTYBĖMS JŲ APSAUGAI POPULIARINTI  
 PAŽYMAS APIE JŲ PAJAMAS  
 PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ SISTEMOS IR JŲ SUTEIKIMO  
 PELNAS KURĮ JI GALĖTŲ GAUTI JEIGU BŪTŲ ATSKIRA IR SAVARANKIŠKA ĮMONĖ  
Bažnyčia pasitinka dėkodama DIEVUI UŽ JO MEILĘ IR GLOBĄ  
 PENSININKAMS IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS  
 PER TRIS PARAS NUO JŲ GAVIMO  
 PERPARDUODANT NAUDOJANT PREKES AR KITAIP JOMIS DISPONUOJANT  
 PERPARDUODANT PREKES AR KITAIP JOMIS DISPONUOJANT  
 PERVEDAMA Į JO ASMENINĘ SĄSKAITĄ  
 PIENAS IR JO PRODUKTAI  
 PIENO IR JO PRODUKTŲ  
 PIENĄ IR JO PRODUKTUS  
 PIRKĖJO ARBA SU JUO SUSIJUSIŲ ASMENŲ  
 PO JO KOJOMIS  
 PO JO MIRTIES atitektų; išliktų 
 AKCININKAMS PROPORCINGAI JŲ TURIMŲ AKCIJŲ SKAIČIUI  
 POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMOS NARIŲ  
 AKCINIŲ BENDROVIŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ TAIP PAT JŲ FILIALŲ  
 POSĖDIS LAIKOMAS TEISĖTU JEIGU JAME DALYVAUJA DU TREČDALIAI narių 
 PRAMONINIO DIZAINO SAVININKUI ARBA JO TEISIŲ PERĖMĖJUI  
 PRANEŠTI APIE RADINĮ POLICIJAI IR JAI PERDUOTI  
 PRAŠYMŲ ĮREGISTRUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ  
 PRAŠĘS NESKELBTI JO PAVARDĖS  
 PRIE JO KAPO duobės 
 PRIE JO KOJŲ gulėjo 
 AKTAS AR JO DALIS NEGALI BŪTI TAIKOMI NUO TOS DIENOS KAI OFICIALIAI PASKELBIAMAS  
 AKTAS AR JO DALIS  
 PRIEŠ JO AKIS atsivėrė ... 
 PRIEŠ JO VALIĄ  
 PRIEŠ JOS VALIĄ  
 PRIEŠ JŲ VALIĄ  
 PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR JOS TERITORIJOS VIENTISUMĄ  
 AKTYVIOJI TRANSPORTO PRIEMONĖ IR JOS PRIKLAUSOMYBĖ VYKSTANT PER SIENĄ  
 PRIIMTI JUOS Į LAIVĄ  
 PRIKLAUSOMAI NUO VIETOVĖS KURIOJE JIS YRA  
 PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ UŽ JO GYVYBĘ  
 PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKĄ BEI JOS NARIUS SKIRIA IR ATLEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS  
 PRIVATIZAVIMO OBJEKTUS ĮMONES AR JŲ AKCIJŲ PAKETUS  
 PROBLEMAS IR JŲ SPRENDIMO BŪDUS  
 PROFESINIŲ SĄJUNGŲ JŲ SUSIVIENIJIMŲ  
 PROFESINĖS SĄJUNGOS IR JŲ SUSIVIENIJIMAI  
 PROFESINĖS SĄJUNGOS JŲ SUSIVIENIJIMAI  
Lietuvoje ir UŽ JOS RIBŲ  
Lietuvoje ir UŽ JOS RIBŲ  
 ALKOHOLINIUS GĖRIMUS BEI JŲ ŽALIAVAS  
 ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ IR JŲ ŽALIAVŲ  
 RAMYBĖ JUMS TAI PASAKĘS JIS PARODĖ JIEMS RANKAS IR ŠONĄ  
 RANKOSE JIS LAIKĖ ... 
 RATIFIKAVIMO RAŠTUS IR PAREIŠKIMUS DĖL DENONSAVIMO KURIUOS JIS YRA UŽREGISTRAVĘS  
 RATIFIKAVIMO RAŠTŲ IR PAREIŠKIMŲ DĖL DENONSAVIMO KURIUOS JAM ATSIUNTĖ  
 REABILITUOTIEMS POLITINIAMS KALINIAMS TREMTINIAMS IR JŲ VAIKAMS  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJA PAGAL GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBES JO POBŪDĮ APSAUGOS FORMAS IR NAUDOJIMO GALIMYBES SKIRSTOMA Į konservacinę, apsauginę, rekreacinę 
 REGIONINIŲ PARKŲ IR JŲ ZONŲ RIBAS  
 RESPUBLIKOJE IR UŽ JOS RIBŲ  
 REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS  
 RYŠIO TARP ASMENS JO GYVYBĖS  
 RŪGŠTIS IR JOS DRUSKOS  
 RŪGŠTIS JOS DRUSKOS  
 AMŽINĄ JAM ATILSĮ  
 SAKĖ JIS KAUNO DIENAI  
 SAKĖ JIS ŽURNALISTAMS  
 SANDORIŲ SUDARYMĄ IR AR JŲ VYKDYMĄ  
 SAULĖS ENERGIJOS IR JOS NAUDOJIMO  
 SAVININKAS AR JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 SAVININKO AR JO VAIKŲ MIRTIES LIUDIJIMŲ  
 SAVININKO ARBA JO ĮGALIOTO ASMENS VEIKLA  
 SAVININKO TIKRASIS VARDAS AR JO ADRESAS  
 SEIMO PIRMININKAS ARBA JO PAVADUOTOJAS  
 SEIMO PIRMININKO IR JO PAVADUOTOJŲ  
 SEKTI JŲ PAVYZDŽIU  
 SISTEMA JŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS  
 SIŲSTI PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS DRAUDŽIAMA  
 SKILTYJE PAPRASTOSIOS IŠLAIDOS IŠ JŲ DARBO UŽMOKESTIS  
 ANT JŲ PEČIŲ  
 SOCIALIAI REMTINŲ ASMENŲ SOCIALINĖS BŪKLĖS IR NEATIDĖLIOTINŲ PRIEMONIŲ JAI PAGERINTI  
 ANTINKSČIŲ HORMONAI IR JŲ ANALOGAI  
 SPALVOTIEJI METALAI JŲ LYDINIAI ATLIEKOS IR LAUŽAS  
 SPALVOTIEJI METALAI JŲ LYDINIAI LAUŽAS BEI ATLIEKOS  
 SPALVOTUOSIUS METALUS IR JŲ LYDINIUS  
 SPALVOTUOSIUS METALUS JŲ LYDINIUS ATLIEKAS IR LAUŽĄ  
 SPALVOTUOSIUS METALUS JŲ LYDINIUS LAUŽĄ BEI ATLIEKAS  
 SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ  
 SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LYDINIŲ ATLIEKAS IR LAUŽĄ  
 SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ SUPIRKIMO  
 SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ  
 SPRĘSTI JŲ PROBLEMAS  
 STATINIO IR JO INŽINERINĖS ĮRANGOS  
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA AR JOS ĮGALIOTA TARNYBA  
 STRAIPSNĮ PRIEŠTANKINĖS MINOS IR JŲ NAUDOJIMAS  
 STRUKTŪRA JOS VALDYMO ORGANŲ FUNKCIJOS ĮGALIOJIMAI  
 SU JA SUSIJUSIŲ ĮVYKIŲ  
 SU JUOSE ESANČIAIS STATINIAIS IR ĮRENGINIAIS  
 SU TUO SUSIJUSI INFORMACIJA BUS TEIKIAMA TIK TIEK KIEK JI SUSIJUSI SU ASMENIU KURIAM IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 SUDARYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS NUOSTATAI PATVIRTINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 SUDARYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 SUPIRKTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE VARĮ IR KITUS SPALVOTUOSIUS METALUS JŲ LYDINIUS LAUŽĄ BEI ATLIEKAS  
 SUSIGRĄŽINTI GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ NATŪRA  
 SUSIGRĄŽINTI NAMĄ JO DALĮ AR BUTĄ NATŪRA  
 SUSIRINKIMAS YRA TEISĖTAS JEIGU JAME DALYVAUJA DAUGIAU KAIP PUSĖ bendrovės narių 
 SUSISIEKIMO MINISTERIJA ARBA JOS ĮGALIOTA INSTITUCIJA  
 SUSITARIANČIOJI VALSTYBĖ AR JOS VIETOS VALDŽIA  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIETIS JIS YRA  
 SUSITARIMO DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO IR ŠIO SUSITARIMO  
 SUSITARIMĄ DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO IR ŠIO SUSITARIMO  
 SUTARTIMS RENGTI IR DERYBOMS DĖL JŲ VESTI  
 SUTEIKTI JAI DVIGUBĄ PAVARDĘ  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 SVEIKATOS IR JOS APSAUGOS  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS IR JOS SKYRIAUS  
 TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBAI IKI JI BUS ĮSTEIGTA  
 TAIKOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ ARBA JIS ATLIEKA BAUSMĘ UŽ KITĄ NUSIKALTIMĄ  
 TAISYKLES SU KURIOMIS JOS BUVO SUSIJUSIOS  
 APAŠTALAMS IR JŲ ĮPĖDINIAMS  
 TARP ATITINKAMŲ JŲ TERITORIJŲ IR UŽ JŲ RIBŲ  
 TARP EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ ŠALIŲ NARIŲ  
 TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS IR JŲ PADALINIAI  
 APIE KAIMYNŲ IR NE TIK JŲ KĖSLUS SUDARKYTI LIETUVIŠKĄ GYVENIMO BŪDĄ  
 TARYBŲ JŲ ORGANŲ IR PAREIGŪNŲ ANTIKONSTITUCINEI VEIKLAI IŠTIRTI  
 TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ BEI JŲ GAMINIŲ  
 TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS JŲ MATAVIMO METODAI IR BANDYMŲ SĄLYGOS  
 TEISES Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR NEKILNOJAMOJO TURTO BEI TEISIŲ Į JĮ  
 APLINKOS APSAUGOS INSTITUCIJŲ BEI JŲ PAREIGŪNŲ  
 TEISINIUS SANTYKIUS TARP VAIKO IR JO MOTINOS BEI TĖVO  
 TEISMAS JAM SKYRĖ ... metų laisvės atėmimo 
 TEISĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PAGAL JŲ PRAŠYMĄ  
 TEKSTILĖS IR JOS DIRBINIŲ  
 TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR JŲ RIBŲ  
 TERITORIJŲ IR JŲ APSAUGOS ZONŲ  
 TERITORINIŲ SKYRIŲ VEDĖJAI IR JŲ PAVADUOTOJAI  
 TIEK UŽ JOS RIBŲ  
 TIKTAI IŠ MOTERŲ IŠ JŲ ŠIRDIES  
 TIPŲ IR JŲ RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 APMOKESTINIMAS IR SU JUO SUSIJĘ REIKALAVIMAI  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ IR JOS PRIKLAUSOMYBĖ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS matmenis 
 TRANSPORTO PRIEMONĖS SAVININKAS JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 TRANZITU PER JŲ TERITORIJAS  
 TRETIESIEMS ASMENIMS AR JŲ TURTUI  
 TRIJŲ JO PAVADUOTOJŲ IR SEIMO KANCLERIO  
 TRUSKA L ANTANAS SMETONA IR JO LAIKAI  
 TUO ATVEJU KAI JAME GYVENA NUOMININKAI  
 TUO ATVEJU KAI JOS NEPAKANKA  
 TUO METU JOS NEGALI BŪTI KEIČIAMOS  
 TURI JOS TERITORIJOJE GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 TURIMOS KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĖS KAI JAM BUS SUTEIKTA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ  
 TURTAS YRA ŽMOGUS JO ŽINIOS  
 TURTĄ VALDO NAUDOJA BEI DISPONUOJA JUO  
 TVIRTINA SAVIVALDYBĖS MERAS AR JO PAVADUOTOJAS  
 TYRIMŲ REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS  
 TĖVE ATLEISK JIEMS NES JIE NEŽINO KĄ DARĄ  
 TĖVO IR JO MEILĖS SLĖPINĮ  
 UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 APSKRIČIŲ VYRIAUSIEJI VALSTYBINIAI GYDYTOJAI HIGIENISTAI IR JŲ PAVADUOTOJAI  
 UŽIMTI JO VIETĄ  
 UŽSIIMTI JŲ DIDMENINE IR MAŽMENINE PREKYBA  
 VADOVAS AR JO ĮGALIOTAS ATSTOVAS  
 VADOVUI ARBA JO ĮGALIOTAM ATSTOVUI  
 APYGARDŲ IR APYLINKIŲ PROKURATŪRŲ VADOVAI JŲ PAVADUOTOJAI IR PROKURORAI  
 VAIKUS RAŠTO GALIMA IŠMOKYTI PAPRASČIAUSIAI PASIŪLIUS JIEMS UŽ TAI SUMOKĖTI  
 VAISTINIUS AUGALUS AR JŲ DALIS  
 VAISTINIŲ AUGALŲ AR JŲ DALIŲ  
 VALDYBOS PIRMININKO IR JO PAVADUOTOJŲ  
 VALSTYBINIO GAMTOS APSAUGOS FONDO SUDARYMO IR DISPONAVIMO JUO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 VALSTYBINIUS MIŠKUS VALDO NAUDOJA PAGAL MIŠKOTVARKOS PROJEKTUS JUOS SAUGO IR TVARKO  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ KOLŪKIŲ KITOKIŲ KOOPERATINIŲ ORGANIZACIJŲ JŲ SUSIVIENIJIMŲ  
ateidavo; šovė JAI Į GALVĄ mintis 
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ IR JŲ STATINIŲ  
 VALSTYBĖ REGULIUOJA ŪKINĘ VEIKLĄ TAIP KAD JI TARNAUTŲ BENDRAI TAUTOS GEROVEI  
 VALSTYBĖS IR JOS PILIEČIŲ  
 VANDENS TELKINIO LEIDIMAI MEŠKERIOTI JAME TURI BŪTI IŠDUODAMI NEMOKAMAI  
 VANDENS TELKINIUOSE ARBA JŲ DALYSE  
 VARIO IR KITŲ SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ SUPIRKIMO  
 VARIO IR KITŲ SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ  
 VARĮ IR KITUS SPALVOTUOSIUS METALUS JŲ LYDINIUS LAUŽĄ BEI ATLIEKAS  
 ARTIMIAUSIU METU JAM PATEIKTI VISĄ SU TUO SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ  
 VEIKLA IR KOVA SU JA  
 VERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 VERTYBINIAI POPIERIAI IŠPERKAMI APMOKANT JŲ TURĖTOJAMS VISĄ NOMINALIĄ VERTĘ ŠIŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ PARDAVIMO AUKCIONE PRIIMAMOS KONKURENTINĖS IR NEKONKURENTINĖS PARAIŠKOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR JŲ CIRKULIACIJOS APSKAITOS TAISYKLES  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR JŲ CIRKULIACIJOS APSKAITOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR JOS REGULIAVIMO SFERAI PRISKIRTŲ departamentų 
 VIENAS IŠ JO PAVADUOTOJŲ  
 VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ YRA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS IR VIENAS IŠ JŲ GYVENA VIENOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 ASMENIS ESANČIUS JŲ TERITORIJOJE  
 ASMENIS PAGAL JŲ NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 VIETOJ JŲ GALI PAPILDOMAI SKIRTI KOMISIJOS NARIAIS  
atkreipia JŲ DĖMESĮ Į ŠIOS KONVENCIJOS ĮSIGALIOJIMO DATĄ  
 VILNIAUS MIESTO IR JO APYLINKIŲ  
 ASMENĮ AR JO TURTĄ  
 VIRŠ JO GALVOS  
 VIRŠ JŲ GALVŲ  
 VIRŠININKAI IR JŲ PAVADUOTOJAI  
 ASMENŲ KURIE ATVYKO Į VALSTYBĘ AR GYVENA JOJE BE LEIDIMO  
 VISAS JO GYVENIMAS  
 VISAS JOS GYVENIMAS  
 VISI JOS PILIEČIAI TURI TEISĘ Į TEISMINĘ GYNYBĄ  
atleidžiant JAS NUO NESUMOKĖTŲ MOKESČIŲ BEI KITŲ ĮMOKŲ IR VEIKLOS  
atleidžiant JĮ IŠ MINISTRO BE PORTFELIO pareigų 
 VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAI IR JŲ FILIALAI  
 VISĄ JO GYVENIMĄ  
 VISŲ RŪŠIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI ARBA JŲ VADOVAI  
 VYKDOMOSIOMS INSTITUCIJOMS DĖL JŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO  
 VYKDYDAMA JAI PAVESTAS FUNKCIJAS  
 VYKDYDAMA JAI PAVESTUS UŽDAVINIUS  
 VYKDYTŲ JAI PAVESTUS UŽDAVINIUS  
 VYKIMO PER JĄ TRANZITU  
 VYKSTANTIEMS PER JĄ TRANZITU  
 VYKTI PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ ARBA BŪTI JOS TERITORIJOJE  
 VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS JO PAVADUOTOJAS  
 VYRIAUSIEJI VALSTYBINIAI GYDYTOJAI HIGIENISTAI IR JŲ PAVADUOTOJAI  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ ARBA JOS ATSISAKYMĄ NAGRINĖTI SKUNDUS DĖL SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 ATIDARYMO IR DISPONAVIMO JOMIS  
 VĖLIAU JIS BUVO NUBAUSTAS MIRTIES BAUSME  
 VĖLIAU KLAIPĖDOJE JIS BUVO SUNAIKINTAS  
 Į JO BUTĄ nuėjo; įsibrovė 
 Į JO VIETĄ paskirtas ... 
 Į JO VIETĄ PASKYRĖ ... 
 Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS  
 ATITINKAMO TEISMO AR JO SKYRIAUS PIRMININKAS  
 ATITINKAMOS APSKRITIES VALDYTOJAS ARBA JO ĮGALIOTAS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS APSKRITIES VALDYTOJAS SAVO SPRENDIMU  
atlikti energetikos bei ryšių ir transporto VALDYMO INSTITUCIJŲ PARLAMENTINĘ KONTROLĘ TEIKTI PASIŪLYMUS IR REKOMENDACIJAS DĖL JŲ VEIKLOS GERINIMO  
 ATITINKAMU KOEFICIENTU PRIKLAUSOMAI NUO VIETOVĖS KURIOJE JIS YRA PO KIEKVIENŲ EKSPLOATACIJOS METŲ  
atlyginimas UŽ NEKILNOJAMOJO TURTO IR TEISIŲ Į JĮ įregistravimą 
 ATITINKAMŲ INSTITUCIJŲ PAGAL JŲ VIDAUS TEISĖS REIKALAVIMUS  
 ĮMONĖS VADOVAS SAVININKAS AR JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 ĮREGISTRUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ  
 ĮSIGALIOJA NUO JO PRIĖMIMO DIENOS  
 ĮSKAITANT ANKSTESNIUOSE ETAPUOSE PASIRAŠYTAS AKCIJAS IR PARDUODANT AKCIJAS UŽ NOMINALIĄ JŲ KAINĄ NETAIKANT PINIGŲ KVOTŲ  
 ĮSTATYMAI KITI TEISINIAI AKTAI AR JŲ DALYS  
atmeta JĮ Į ŠALĮ KARTU SU maskuojančiu grunto arba sniego sluoksniu 
 ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
atmeta; nustūmė JĮ Į ŠALĮ  
 ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽIMO IŠ JOS TVARKA  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽTI IŠ JOS  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽTI IŠ JOS AR VEŽTI PER JĄ TRANZITU  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽTI IŠ JOS IR VEŽTI PER JĄ TRANZITU  
 ŠALIA JOS ATSIRANDA KITŲ DETALIŲ  
 ŠALYJE IR UŽ JOS RIBŲ  
 ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ SAVIGYNAI BEI JŲ ŠAUDMENŲ ĮSIGIJIMO LAIKYMO NEŠIOJIMOSI  
 ATLEIDO JĮ IŠ DARBO  
 ŠI KONVENCIJA PRADEDA GALIOTI PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO JOS RATIFIKAVIMO RAŠTO  
 ŠI SĄSKAITA KREDITUOJAMA JĄ UŽDARANT ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE  
 ŠI SĄSKAITA KREDITUOJAMA JĄ UŽDARANT  
 ATLEISK JIEMS VIEŠPATIE NES JIE NEŽINO KĄ DARO  
 ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES DALYVIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ DALYVAUJANČIŲ PROGRAMOJE PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI SUSITARIMO DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO  
 ŠILUMOS ŪKIO IR JO VALDYMO  
 ŠIUO ATVEJU JOS GALI BŪTI PATEIKTOS  
 ŠIUO METU JIS YRA ... 
 ATLIKIMO ĮRAŠĄ AR JO KOPIJAS  
 ŠIŲ INVESTICIJŲ DYDIS JŲ DALIS  
 ŠIŲ MIŠKŲ MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMĄ JŲ NAUDOJIMĄ  
 ATLIKTI JAM PAVESTAS PAREIGAS  
 ATLIKTI JŲ KOMPETENCIJAI PRISKIRTUS veiksmus 
 ŪKINIŲ KOMERCINIŲ PASTATŲ IR JUOSE IŠLIKUSIŲ ĮRENGIMŲ  
 ŪKINIŲ SUBJEKTŲ VADOVAI IR JŲ ŠEIMŲ NARIAI  
 ŪKINĖS KOMERCINĖS PASKIRTIES PASTATŲ IR JUOSE IŠLIKUSIŲ ĮRENGIMŲ  
 ŪKINĖS OPERACIJOS METU ARBA TUOJ PAT JAI PASIBAIGUS  
 ŽALIAVINĖS MEDIENOS JOS GAMINIŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO IR JO PRODUKCIJĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR IŠ JOS PAGAMINTAS PREKES  
 ŽODŽIO VARTOJIMAS KALBOJE YRA JO REIKŠMĖ  
 ŽURNALAS MOTERIS RAŠO JUMS IR APIE JUS PARAŠYKITE JAM LAIŠKĄ  
 ATSAKYMŲ Į JUOS  
... JAM UŽ NUGAROS  
 ATSISAKYTI KELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ AR JĄ NUTRAUKTI  
 ATSISAKYTI KELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ ARBA JĄ NUTRAUKTI  
 ATSISAKYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS AR JĄ GRĄŽINTI  
atsisėdo; užšokti JAM ANT KELIŲ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ NATŪRA  
 ATSTOVYBIŲ IR ORGANIZACIJŲ PAREIGŪNAMS BEI JŲ ŠEIMŲ NARIAMS  
 ATVIRA VISUOMENĖ IR JOS PRIEŠAI  
 ATĖJAU KAD JIE TURĖTŲ GYVENIMĄ  
 AUGALINĖS KILMĖS PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
atvykti Į JO NAMUS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKAS IR JO NARIAI  
atėjo JAM Į PAGALBĄ  
atėjo Į JŲ VIETĄ  
 AUTORIAUS AR JO TEISIŲ PERĖMĖJO  
 AUTORIAUS ARBA JO TEISIŲ PERĖMĖJO  
 AUTORIUS ARBA JO TEISIŲ PERĖMĖJAS  
 BAŽNYČIA IR JOS tarnai 
 BAŽNYČIAI IR JOS nariams 
 BAŽNYČIĄ IR JOS tarnus; vadovus 
darbuotojas negali tinkamai atlikti DARBO DĖL PABLOGĖJUSIOS SVEIKATOS ARBA DĖL TO KAD JIS NETURI REIKIAMOS KVALIFIKACIJOS  
 BE AUTORIAUS AR JO TEISIŲ PERĖMĖJO  
 BE JO SUTIKIMO  
 BE JO ŽINIOS  
 BE JOS ŽINIOS  
 BE JŲ SUTIKIMO  
 BE TEISĖS PARDUOTI JUOS KITIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS  
 BENDRAVIMAS SU JAIS  
 BET KOKIE SU JUO SUSIJĘ REIKALAVIMAI