Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO ATLEISTAS IŠ PAREIGŲ  
eiti KATEDROS VEDĖJO PAREIGAS  
 CIVILINIŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ JEIGU JOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
 DALĮ SAVO TEISIŲ IR PAREIGŲ  
 DARBO VIETA PAREIGOS IR VISAS DARBO UŽMOKESTIS  
 DARBUOTOJO PAREIGOS V PAVARDĖ PARAŠAS SPAUDAS  
 DEKR DĖL VYSKUPŲ PASTORACINIŲ PAREIGŲ BAŽNYČIOJE  
 DEKRETAS DĖL VYSKUPŲ PASTORACINIŲ PAREIGŲ BAŽNYČIOJE  
 DEPARTAMENTUI VADOVAUJA DIREKTORIUS KURĮ SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 DIREKTORIAUS PAREIGAS eina 
 DOVANAS UŽ TARNYBOS PAREIGŲ VYKDYMĄ  
išrenkamas Į TAS PAREIGAS  
 EINANTIS MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS MINDAUGAS STANKEVIČIUS 
 EINANTIS SEIMO PIRMININKO PAREIGAS J BERNATONIS 
 EITI PAREIGAS  
 EITI SAVO PAREIGAS IR BŪTI VISIEMS LYGIAI teisingas 
 EITI SAVO PAREIGAS  
 EITI TAM TIKRAS PAREIGAS  
 EITI ŠIAS PAREIGAS  
 FINANSŲ MINISTRAS L E MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS EDUARDAS VILKELIS 
 GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS  
laikinai einantis KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS  
laikinai einantis KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAREIGAS  
laikinai einančiam LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAREIGAS Č JURŠĖNUI  
laikinai; direktoriaus PAREIGAS EINANTIS ... 
negali VYKDYTI SAVO PAREIGŲ  
 IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ NUTARIA ATLEISTI ... 
 IŠ PAREIGŲ atleidžia; pasitraukti 
 IŠ PAREIGŲ ATLEIDO ... 
 IŠ PAREIGŲ ATLEISTI ... 
 IŠ PAREIGŲ BUVO ATLEISTAS ... 
 IŠ ŠIŲ PAREIGŲ atleistas 
 IŠRINKUS Į KITAS PAREIGAS ARBA JO SUTIKIMU  
 IŠRINKUS Į KITAS PAREIGAS ARBA JŲ SUTIKIMU  
 JEIGU VALDYBA SUDAROMA Į JĄ PAGAL PAREIGAS ĮEINA meras ir mero pavaduotojas 
 JOKIŲ KITŲ RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ DIRBTI VERSLO KOMERCIJOS AR KITOKIOSE PRIVAČIOSE ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE  
nušalinimas; nušalinti NUO PAREIGŲ  
 JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ TEISES IR PAREIGAS  
 KANDIDATUS Į SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJŲ IR KANCLERIO PAREIGAS  
paskirti Į ŠIAS PAREIGAS  
perkėlimas Į KITAS PAREIGAS  
 KLEBONO PAREIGŲ  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS  
 LAIKINAI EINANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAREIGAS Č JURŠĖNAS 
 LAIKINAI EINANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO PAREIGAS TEISINGUMO MINISTRAS JONAS PRAPIESTIS 
 LAIKINAI EINANTIS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS A BRAZAUSKAS 
 LAIKINAI EITI GENERALINIO PROKURORO PAREIGAS  
 LAIKINAI EITI LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAREIGAS  
 MIŠKŲ SAVININKŲ TEISES IR PAREIGAS  
 NAUJOS PAREIGOS  
 NAUJOSE PAREIGOSE  
 NURODYDAMAS SAVO PAREIGAS  
 NUŠALINIMO NUO PAREIGŲ  
 NUŠALINO NUO PAREIGŲ  
 NUŠALINTAS NUO PAREIGŲ  
 NUŠALINTI NUO PAREIGŲ IR PATRAUKTI ATSAKOMYBĖN  
 NUŠALINTI NUO PAREIGŲ  
 PAGAL PAREIGAS įeina; priklauso 
 PAGAL PAREIGAS IŠ KURIŲ JIE BUVO PASIŲSTI  
 PARAPIJOS ADMINISTRATORIAUS PAREIGŲ  
 PAREIGAS PRADĖJO EITI ... 
 PAREIGAS ĖJO ... 
 PAREIGOMS ATLIKTI  
 PAREIGOMS UŽIMTI  
 PAREIGOS PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ  
 PAREIGOS TEISĖS KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ  
 PAREIGOS V PAVARDĖ  
 PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ PARAŠAS  
 PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ  
 PAREIGŲ IR TEISIŲ  
 PAREIGŲ VYKDYMĄ  
 PAREIGŪNAI NEGALI BŪTI SEIMO NARIAIS IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIAIS JIE NEGALI UŽIMTI RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ  
 PASKYRIMO Į DARBO VIETĄ PAREIGAS  
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ MINISTRAS PIRMININKAS  
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 PAVARDĖ PAREIGOS ADRESAS TELEFONAS IR FAKSAS  
 PAŠALINTI IŠ PAREIGŲ  
 PERKĖLIMO Į KITAS PAREIGAS  
 PREMJERO PAREIGAS  
 PREZIDENTO PAREIGAS  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS  
 SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJO PAREIGAS  
 SKIRIA IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 TAM TIKRAS PAREIGAS  
 TARNYBINES PAREIGAS  
 TARNYBINIŲ PAREIGŲ  
 TEISES BEI PAREIGAS  
 TEISES IR PAREIGAS NUSTATO ... 
 TEISES IR PAREIGAS  
 TEISES PAREIGAS IR ATSAKOMYBĘ  
 TEISIŲ IR PAREIGŲ  
 TEISĖMIS IR PAREIGOMIS  
 TINKA EITI SAVO PAREIGAS  
 TURI TOKIAS PAT TEISES IR PAREIGAS KAIP IR KITI TEISĖJAI  
 UŽIMAMOMS PAREIGOMS  
 UŽIMAMŲ PAREIGŲ  
 UŽIMTI ŠIAS PAREIGAS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO PAREIGAS  
 VADOVAUJANČIAS PAREIGAS  
 VADOVO PAREIGŲ  
 VALSTYBINES PAREIGAS  
 VARDAS PAVARDĖ PAREIGOS  
 VIEŠOSIOS TVARKOS AR NUSTATYTŲ PAREIGŲ  
 VIKARO PAREIGŲ  
 VIRŠININKO PAREIGAS  
atleistas iš ... DEKANO PAREIGŲ ir paskirtas ... 
atleistas iš ... KLEBONO PAREIGŲ BEI NUO PAREIGOS APTARNAUTI ... parapiją 
atleistas iš ... PARAPIJOS KLEBONO PAREIGŲ IR PALIKTAS ... parapijos klebonu 
atleistas iš ... PARAPIJOS KLEBONO PAREIGŲ IR PASKIRTAS ... parapijos klebonu; ... parapijos altaristu 
atleistas iš ... PARAPIJOS VIKARO PAREIGŲ IR PASKIRTAS ... parapijos klebonu; parapijos administratoriumi; parapijos vikaru 
 VYKDANT TARNYBINES PAREIGAS  
 VYKDYDAMAS TARNYBINES PAREIGAS  
 VYKDYDAMI TARNYBINES PAREIGAS  
 VYKDYTI SAVO PAREIGAS  
atleistas iš ... PARAPIJŲ ADMINISTRATORIAUS PAREIGŲ IR PASKIRTAS ... parapijų klebonu 
atleistas iš ... PARAPIJŲ KLEBONO PAREIGŲ IR PASKIRTAS ... parapijos altaristu; ... parapijos klebonu 
atleisti IŠ UŽIMAMŲ PAREIGŲ  
 ATLEIDIMAS IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ PROJEKTAS NR ... 
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ  
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAREIGŲ  
 ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ PRIEŠ TERMINĄ  
 ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDIMĄ IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDO IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDUS IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ SEIMAS RESPUBLIKOS PREZIDENTO TEIKIMU  
 ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDŽIAMI IŠ PAREIGŲ  
 ŠIAS PAREIGAS EINA ... 
 ŠIAS PAREIGAS ĖJĘS ... 
 ATLEIDŽIANT IŠ ŠIŲ PAREIGŲ  
 ATLEISTAS IŠ PAREIGŲ  
 ATLEISTAS IŠ ŠIAULIŲ ŠVČ M MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS VIKARO PAREIGŲ IR PASKIRTAS ... 
 ATLEISTI IŠ PAREIGŲ  
 ATLEISTI IŠ UŽIMAMŲ PAREIGŲ  
 ATLIEKA SAVO PAREIGAS  
 ŠIOMS PAREIGOMS UŽIMTI  
 ATLIKDAMI SAVO PAREIGAS  
 ATLIKTI JAM PAVESTAS PAREIGAS  
 ATLIKTI SAVO PAREIGAS  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PAREIGAS  
 ATSAKINGAS PAREIGAS  
 ATŠAUKIMO IŠ PAREIGŲ  
 AUKŠTAS PAREIGAS UŽIMANTIS ... 
 AUKŠTAS PAREIGAS UŽIMANTYS ... 
 AUKŠTAS PAREIGAS UŽIMANČIŲ ... 
 AUKŠTAS PAREIGAS  
 AUKŠTESNES PAREIGAS