Duomenų bazę sudaro 72 264 žodžių formos: 11 522 būdvardžiai, 30 134 bendriniai daiktavardžiai, 530 įvardžių, 473 skaitvardžiai, 28 273 veiksmažodžiai (12 162 asmenuojamosios formos, 3 183 bendratys, 10 777 dalyviai, 1 047 pusdalyviai, 1 104 padalyviai), 1 332 prieveiksmiai. Internete prieinamoje morfemikos bazėje kol kas nepateikiami tikriniai daiktavardžiai, dalelytės, jungtukais, prielinksniai, jaustukai, ištiktukai.
Plačiau

Paieška Morfemų sąrašas Apie projektą

Lietuvių kalbos morfemikos duomenų bazė sukurta 2011–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą mokslininkų grupės projektą „Foneminė lietuvių kalbos žodžių ir morfemų struktūra: jų tipai, distribucija, morfemų sankloda (Fonema)“ (sutarties nr. MIP-106/2011).

Projekto tikslas – remiantis didelės apimties duomenų baze, nustatyti ir aprašyti dabartinės lietuvių kalbos žodžių morfeminės struktūros modelius, foneminę žodžių sudėtį. Siekiama išanalizuoti, kokios morfeminės struktūros žodžiai būdingiausi lietuvių kalbai, o kurie yra jos periferija; kaip derinami morfemų sandūros garsai ir šaknies bei afiksų balsiai.

Tai naujoviškas lietuvių kalbos tyrimo aspektas, nes iki šiol buvo skiriamas dėmesys arba gramatiniams žodžių santykiams, arba žodžių darybai, o morfotaktika (morfemų išsidėstymo žodyje dėsningumai) išsamiai nenagrinėta.